Copy
View this email in your browser
Lieve allemaal,

Eind deze week begint de zomervakantie, heb je er een beetje zin in?
En blijf je thuis of trek je er juist op uit? 

We hebben met zijn allen zo een heftige tijd achter de rug waar allemaal veranderingen moesten plaatsvinden, hoe was dat voor jou en hoe gaat het nu met je? Ik hoop -en weet gelukkig van een groot aantal van jullie- dat het allemaal te doen was en dat je gezond bent!
Zelf ben ik ook wel toe aan vakantie moet ik zeggen. Mijn praktijk loopt heel fijn, en het eerste studiejaar in acupunctuur heb ik met een mooi cijfer afgerond, maar ik kan toch ook echt wel een oplaad-moment gebruiken, en hieronder kun je lezen waarom dit nodig is.
Maar éérst wil ik je hierbij alvast mijn verhinderdata doorgeven, dus markeer alsjeblieft in je agenda dat
mijn praktijk Sherydah.nl tussen 26 juli - 8 augustus gesloten is. 

Confessions 
Je hebt het vast al gezien in het onderwerp, naast dat ik met dit bericht de zomer wil inluiden heb ik nog een confession met je te delen. Ik vind het wel een beetje spannend om dit te doen, maar de uitkomst is zo mooi dat ik het toch maar doe. Een aantal van jullie en jullie kinderen vroegen tijdens Traditional Chinese Medicine (TCM) therapie wel eens hoe het met mij gaat, en daarom neem ik nu graag de gelegenheid om daar wat meer over te vertellen. Let wel, nu gaat het goed met mij, maar ik had het inderdaad een poosje behoorlijk zwaar.

Zoals je je wellicht nog herinnert, heb ik het ongeveer een jaar geleden in mijn nieuwsbrief gehad over een gezinslid van mij, waar ernstige hartschade bij geconstateerd is. Wij zijn toen heel hard aan het werk gegaan om een en ander om te draaien, we hebben het gezinsleven echt volledig omgegooid. Ik maakte een Beweegplan, paste de Chinese Voedingsleer toe, hij kreeg sterkere medicatie, en we pasten zowel acupressuur als acupunctuur bij hem toe. Na een half jaar hebben we alles opnieuw bekeken via een collega acupuncturist die daarnaast ook cardioloog is. De uitslag was niet mis te verstaan: er bleek weinig tot niets veranderd, laat staan dat er iets was teruggedraaid, en bovendien liet deze collega mij iets weten wat ik ook al sterk vermoedde, de oorsprong van de hartschade bij mijn gezinslid is erfelijk. Deze hartschade met erfelijkheid als basis is dus ook vanuit de TCM iets waar we mee moeten leren leven en ter compensatie werden er ook nog zwaardere medicijnen geadviseerd. Al het andere dat we naast de medicatie waren gestart kunnen we zeker blijven doen, maar dan alleen maar ter compensatie, om de levenskwaliteit als het ware te vergroten, dus niet om een en ander weer terug te draaien. 

Mijn bekentenis in deze is dat dit nieuws zo hard bij mij binnen kwam, dat ik daar een hele poos ziek van ben geweest, de grond leek verdwenen te zijn onder mijn voeten, mijn vertrouwen leek weg. Ik heb zelfs even getwijfeld of het nog wel zin had om de opleiding af te maken. Want zoals je weet wil ik altijd alles 100% goed doen in het leven en tja, kon ik mijn patiënten en cliënten nu nog wel voldoende helpen in hun genezingsproces met behulp van TCM?
Ondertussen ging het leven gewoon door, dus ik ook. Het resultaat was dat ik uitgeput raakte en signalen van mijn lichaam kreeg dat ik richting burnout rende... Maar dankzij vele gesprekken met anderen over wat er speelde en het feit dat ik mijzelf ondertussen ook onderwierp aan een intense introspectie via de psychologische tool EmotionBodyFocusing samen met acupressuur, kwam ik uiteindelijk maar tot één conclusie: het heeft wel degelijk zin om anderen en mijzelf te helpen middels de TCM! Zeker ook wanneer ik terugdacht aan alle mensen die ik wél al heb kunnen helpen in de loop der jaren :) Ook kwam ik er achter dat het een kwestie is van weten wanneer ik mijn rust moet pakken, en weten wanneer en hoeveel ik kan werken met het gezin, mijn praktijk en studie. En dat ik daar net als ieder ander, af en toe guidance bij nodig heb! Dus bedankt lieve mensen, voor jullie oprechte interesse en dat jullie mij lieten weten er te zijn wanneer nodig. 

Uitgaande van er nodig is om straks weer door te kunnen heb ik dus besloten om naast het doorgaan met de studie acupunctuur, fijn twee weken vakantie te nemen, dat lijkt me wel zo gezond ;)
Uiteraard ben ik er daarna gewoon weer voor je, om verder te gaan met ieders' genezingsproces en/of het bijhouden van een gezonde BodyMind.
.
Dus lieve mensen, Cheers op het leven, het is zo kostbaar!
En wat heerlijk dat jullie in mijn leven zijn, echt een cadeau, Namaste.

Heb een fijne zomer en veel liefs van Sherydah @Sherydah.nl  
bij KEI Kung Fu, Lijnbaansgracht 215





Hello my dear friends,

At the end of this week summer break starts, are you looking forward to it? And do you stay at home or are you going out?

Since we've all had such a rough time with all the changes which had to take place, I was wondering how you're doing right now? I hope -and luckily I know from most of you- that it was all doable and that you're healthy! I also am ready for this summer break I must say. My practice is going very well, and I completed the first year of my study in acupuncture with a fine grade, but I could really use a moment of recharge, and below this text I'll show you why this is also necessary to do so.
But first I would like to inform you about my cancellation dates, so please mark in your agenda that
my practice Sherydah.nl is closed between July 26 - August 8.

Confessions
You have probably already seen it in the topic; besides that I want to initiate the summer break by this newsletter, I have a confession to share with you. Although I find it a bit tensive to share this with you, the outcome is actually so beautiful that I'll do it anyway. Some of you and your children asked me how I was doing during Traditional Chinese Medicine (TCM) therapy, and now I would like to take the opportunity to tell you a little bit more about that. Mind you, I'm fine now, but indeed I did have a really rough time for a while. 

As you may recall, about one year ago I mentioned a family member of mine, who was diagnosed with severe heart damage. After hearing this diagnose, we turned our family life completely around. I made an Exercise Plan, applied Chinese Dietetics, he got stronger medication, and we applied acupressure and acupuncture to him. After six months, we reviewed everything through a fellow acupuncturist who is also a cardiologist. The result was unmistakable: it turned out that little or nothing had changed, nothing had been reversed, and moreover this colleague told me something that I also strongly suspected, the origin of the heart damage is hereditary. This heart damage based on hereditary is therefore also something we have to learn to live with from the perspective of TCM, and heavier drugs were also advised to compensate. All the things we started besides the medication, we can certainly continue, but only to compensate, to improve the quality of life so to speak, and not to reverse things.

My confession in this is that this news hit me so hard that I've been sick of it for quite a while, the ground seemed to have disappeared from under my feet, my confidence seemed gone. I even doubted for a while whether it was even worth finishing my education. Because as you know, I always want to do everything 100% right in life and well, I had to ask myself, could I still help my patients and clients sufficiently in their healing process with the help of TCM? Meanwhile, life just went on, and so did I. As a result I became exhausted and I got signals from my body that I was running towards a burnout...
But thanks to the many conversations with others about this and the fact that I subjected myself to a rather intense introspection through the psychological tool EmotionBodyFocusing and acupressure, I finally came to only one conclusion: it does make sense to help others and myself through TCM! Especially when I thought back to all the people I was able to help in the course of the years :)
Also I concluded that it's a matter of knowing when I need to take my rest, and when and with how much effort I can work with my family, for my practice and study. And that just like everyone else, I need guidance with that every now and then. So thank you for your interest and being there when needed.

So, by making plans to continue my study acupuncture, I have decided to take a two-week holiday, that seems a healthy thing to do ;)
Of course I'll be there for you again after the break, to continue helping in everyone's healing process and/or maintain a healthy BodyMind.

So dear people, Cheers to life, it is so precious!
And how wonderful that you are in mine, a real gift, Namaste.

 Have a great summer, lots of love from Sherydah @Sherydah.nl
at KEI Kung Fu, Lijnbaansgracht 215






This email was sent to <<Email Address>>
why did I get this?    unsubscribe from this list    update subscription preferences
Sherydah.nl · Lijnbaansgracht 215 · Amsterdam, Nh 1016XJ · Netherlands

Email Marketing Powered by Mailchimp