Copy
Bekijk deze mail in uw browser
14 januari 2016

Accountmanagers bieden ondersteuning bij asielbeleid en huisvesting
De accountmanagers van het OndersteuningsTeam Asielzoekers en Vergunninghouders (OTAV) bieden gemeenten ondersteuning op maat bij hun asielbeleid en de huisvesting van vergunninghouders. De accountmanagers van OTAV komen op verzoek naar uw gemeente, beantwoorden uw vragen en schakelen waar nodig experts in.

Voor elke regio is er een eigen accountmanager
Binnenkort laten wij in onze OTAV-nieuwsbrieven elke keer een accountmanager aan het woord. Ze stellen zich voor, laten zien waar ze tot nu toe concreet ondersteuning hebben kunnen bieden en vertellen welke vragen zij in hun regio het meest tegenkomen.

Heeft u nu al vragen en wilt u een afspraak maken met de accountmanager van uw regio? Mail of bel ons via: otav@vng.nl of 070 373 83 98.

 
Kom naar één van de werkconferenties!
Het OTAV organiseert samen met het Platform opnieuw thuis en de VNG drie regionale werkconferenties naar aanleiding van het bestuursakkoord Asiel. Doel: informatieverstrekking, het delen van kennis en ervaringen tussen gemeenten onderling en tussen gemeenten en experts en een podium bieden aan regionale praktijkvoorbeelden. Lees verder

 
 
Agenda
Vraag van de week

Wanneer kan de maatschappelijke begeleiding van asielzoekers starten?
Kan een gemeente starten met de maatschappelijke begeleiding van asielzoekers als ze nog in een asielzoekerscentrum (AZC) verblijven? Of moet de gemeente hiermee wachten tot de statushouder daadwerkelijk een woning/adres in de gemeente heeft?

De maatschappelijke begeleiding kan starten op het moment dat een vergunninghouder woont in de gemeente waar hij blijft wonen, dus waar hij uitgeplaatst wordt. Als een vergunninghouder dus woont in een AZC dat in dezelfde gemeente staat als waar hij uiteindelijk een woning krijgt dan zou de maatschappelijke begeleiding al kunnen starten. In de praktijk zal dat echter niet vaak voorkomen.
Lees meer

Bekijk alle veelgestelde vragen
 
 
Praktijkvoorbeeld uitgelicht

Kinderen van de noodopvang Heumensoord naar school in Nijmegen
Deze week opende de nieuwe Heumensoordschool aan de Streekweg in Nijmegen zijn deuren. De school biedt primair en voortgezet onderwijs voor de 565 kinderen van de 3000 vluchtelingen die verblijven op de tijdelijke noodopvanglocatie Heumensoord van het COA.

De school aan de Streekweg biedt zowel basis- als voortgezet openbaar onderwijs, met speciale lespakketten die veel aandacht geven aan taalverwerving. Ook krijgen de kinderen bewegingsonderwijs. De 296 basis- en 269 middelbare scholieren worden met (ongeveer 5 tot 10) bussen vervoerd tussen Heumensoord en de Streekweg. De school blijft bestaan zolang de noodopvanglocatie Heumensoord open is.

Lees meer: VNG Databank Praktijkvoorbeelden Asiel

 
 
Nieuws

Gemeenten huisvesten recordaantal vergunninghouders
12 januari 2016
Gemeenten hebben in december 2015 bijna 4000 vluchtelingen met een verblijfsvergunning gehuisvest. Nooit eerder is het aantal zo hoog geweest. Dit is mede te danken aan de goede samenwerking tussen gemeenten en woningcorporaties. Lees verder


Ketenservicelijn van IND breidt uit
12 januari 2016
De Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) gaat de dienstverlening van de Ketenservicelijn uitbreiden. Gemeenten kunnen de Ketenservicelijn nu ook vragen stellen over zaken waarover de IND niet direct zelf gaat. De Ketenservicelijn richt daarvoor een brede backoffice op. Lees verder


VNG-Platform Asiel en integratie voor uitwisselen van kennis
11 januari 2016
Kennis en ervaring uitwisselen over het asiel- en integratievraagstuk? Vragen stellen aan collega’s van andere gemeenten? Dat kan via het VNG-platform Asiel en integratie. Lees verder


Praktijkvoorbeeld: Convenant investeren in vluchtelingen
7 januari 2016
De Regionale Dienst Werk en Inkomen Kromme Rijn Heuvelrug (RDWI) en de Stichting voor Vluchtelingenstudenten UAF gaan zich inspannen om vluchtelingen die een studie willen volgen daarbij te helpen. Ze hebben daarvoor een convenant afgesloten: Samen investeren in kennisvluchtelingen.
Lees verder


GVA biedt extra mogelijkheden bij huisvesting statushouders
4 januari 2016
Zoals afgesproken in het Bestuursakkoord Verhoogde Asielinstroom tussen Rijk, gemeenten en provincies is per 1 januari 2016 het Gemeentelijk Zelfzorgarrangement (GZZA) vervangen door het Gemeentelijk Versnellingsarrangement (GVA). Lees verder

Het OndersteuningsTeam Asielzoekers en Vergunninghouders (OTAV) is een samenwerking tussen VNG, Platform Opnieuw Thuis, Rijk, IPO, COA en Aedes. Heeft u vragen of opmerkingen? Neem contact op met het OTAV via 070-3738398 of otav@vng.nl. Lees de factsheet voor meer informatie over het ondersteuningsaanbod voor gemeenten.
Tweet
Forward
afmelden