Copy
Wordt de mail niet correct weergegeven? Bekijk hem in je browser.
Nieuwsbrief Ondersteuningsprogramma AMHK van VNG


Advies- en meldpunt huiselijk geweld en kindermishandeling (AMHK)
Vanaf 1 januari 2015 dragen de gemeenten verantwoordelijkheid voor de meest kwetsbare groepen in onze samenleving: volwassenen en kinderen die te maken hebben met  geweld of mishandeling in de huiselijke kring. Op die datum moeten gemeenten, als gevolg van de nieuwe Jeugdwet en de Wmo, een (bovenlokaal) Advies- en Meldpunt Huiselijk geweld en Kindermishandeling (AMHK) hebben georganiseerd.

Ondersteuningsprogramma AMHK van VNG
Dat is een aanzienlijke opgave in korte tijd. De kwetsbare groepen mogen in de tussentijd geen last krijgen van de veranderingen. Om de gemeenten bij die opdracht te helpen, heeft de VNG het Ondersteuningsprogramma AMHK opgezet.
Gemeenten in een regio hebben en houden de regie bij de inrichting en invulling van hun AMHK. Het ondersteuningsprogramma helpt hen daarbij, onder meer met deskundig advies en speciaal te ontwikkelen producten en instrumenten.

Doel AMHK
In de Jeugdwet worden voor het  AMHK twee doelen genoemd. De wetgever wil:
 • één meldpunt instellen voor burgers en professionals voor (vermoedens van) huiselijk geweld en kindermishandeling  
 • meer samenhang creëren in de aanpak van huiselijk geweld en kindermishandeling
Om dat te bereiken worden de functies van de Advies- en Meldpunten Kindermishandeling (AMK's) en de Steunpunten Huiselijk Geweld (SHG's) samengevoegd tot een Advies- en Meldpunten Huiselijk Geweld en Kindermishandeling (AMHK's)

Taken AMHK
Gemeenten krijgen in de nieuwe Jeugdwet de opdracht om op bovenlokaal niveau een AMHK te ontwikkelen dat minimaal de volgende wettelijke taken uitvoert:
 • fungeren als herkenbaar en toegankelijk meldpunt voor gevallen of vermoedens van huiselijk geweld en kindermishandeling;
 • geven van advies en informatie aan melders en burgers;
 • naar aanleiding van een melding: doen van onderzoek om te bepalen of er sprake is van kindermishandeling of (een van de vormen van) huiselijk geweld.

Doel van het ondersteuningsprogramma
Met het ondersteuningsprogramma wil de VNG producten en instrumenten ontwikkelen die gemeenten helpen bij de opgave waarvoor zij staan. Uitgangspunt daarbij zijn de ondersteuningsvragen van de gemeenten in de regio’s.  

Wat kunt u verwachten?
Het ondersteuningsprogramma levert:
 • Factsheets: feiten en cijfers over huiselijk geweld en kindermishandeling, de Jeugdwet en de WMO, financiering etc.
 • Scenario's: verschillende mogelijke modellen om het keuzeproces bij de vormgeving van een AMHK in regio's te vereenvoudigen;
 • Handreikingen voor de inrichting van een AMHK en de samenvoeging van functies;
 • Een model-handelingsprotocol voor het AMHK.
 • Versnellingsconferenties om het besluitvormingsproces in een regio te stroomlijnen en te versnellen
 • Een programma voor deskundigheidbevordering voor AMHK-medewerkers waarbij gebruik wordt gemaakt van de kennis van Movisie en het NJi.
Daarnaast wordt vanuit het programma meegedacht over één registratiesysteem.

Om de inbreng uit de praktijk te garanderen, worden alle producten ontwikkeld vanuit kennis van de praktijk en besproken met klankbordgroepen.Het programmateam
Het programmateam telt zeven deskundigen op het gebied van kindermishandeling en huiselijk geweld. Naast de programmaleider zijn dat twee deskundigen uit de kring van de AMK's, twee vanuit de SHG's en twee vanuit de gemeenten. Zij nemen zelf contact op met de gemeenten in hun regio en stemmen hun advies af op de behoeften en de fase waarin de gemeenten in een regio verkeren.  Maar mocht u vragen hebben aan het team dan kunt u zelf ook contact met ze opnemen.

De leden van het programmateam zijn:

Groningen, Friesland, Drenthe, Overijssel, Flevoland
Lienja van Eijkern heeft een brede achtergrond. Als maatschappelijk werker was ze onder andere jeugdhulpverlener, medewerker HALT-bureau en gezinsvoogd. Als projectleider heeft ze onder meer de pilot Huisverbod in Groningen (2007) geleid. Als leidinggevende: tot 2009 was Van Eijkern manager van het Advies- en Steunpunt huiselijk geweld. Ze heeft onderzoek gedaan naar de effectiviteit van huisverboden en in 2012 een studie Sociologie met succes afgerond.
Contact: Lienja.vaneijkern@vng.nl; 06 - 20791248

Rinske Masselman heeft jarenlange ervaring op het snijvlak van zorg en veiligheid (als projectleider aanpak jeugdgroepen, om criminaliteit onder Marokkaanse jeugd te voorkomen) bij onder andere de gemeenten Amsterdam en Utrecht. Bij de VNG heeft ze ervaring opgedaan met het landelijk ondersteuningsprogramma Passend Onderwijs. Zij biedt vooral ondersteuning op het raakvlak van regiovisies huiselijk geweld en kindermishandeling en het AMHK.
Contact: rinske.masselman@vng.nl; 06 - 43829984

Zeeland, Brabant West, Rijnmond en Zuid-Hollandse eilanden
Remco van der Tol is in de gemeente Zaanstad verantwoordelijk voor de totstandkoming van jeugdteams en de regionale aanpak van multiprobleemgezinnen. Hij is afkomstig uit de jeugdhulpverlening (Bureau jeugdzorg, GGD) en heeft voor de gemeente Amsterdam gewerkt als programmamanager.
Contact: remco.vandertol@vng.nl; 06 - 20025337

Noord-Holland
Michel Simon is zijn loopbaan begonnen in de zakelijke dienstverlening. Na zijn overstap naar het maatschappelijke veld heeft hij ruim vier jaar ervaring opgedaan als manager Toegang bij Bureau Jeugdzorg Flevoland, en als ad interim manager AMK. Vervolgens als adviseur jeugdbeleid, transitie jeugd, voor de gemeente Zeewolde.
Contact: michel.simon@vng.nl; 06 - 83212628

Brabant Oost, Limburg
Paul Baeten werkt ruim 20 jaar, vanuit verschillende invalshoeken, aan de aanpak van kindermishandeling en huiselijk geweld. In de periode 1998 – 2000 was hij projectleider implementatie van de Advies- en Meldpunten Kindermishandeling. Hij is auteur van het landelijk Handelingsprotocol van de AMK’s en medeauteur van het concept-handelingsprotocol voor de AMHK’s. Sinds 2003 is hij manager van het AMK Haaglanden.
Contact: paul.baeten@vng.nl; 06 - 51915895

Utrecht, Gelderland
Annette Martens is ooit begonnen als coördinator van het samenwerkingsverband tegen seksueel geweld. In 1995 nam ze, in samenwerking met het ministerie van Justitie, het initiatief voor het eerste lokale project 'Preventie relationeel geweld' in Leiden. Vanaf 2000: 'Geweld in Huis, een integrale aanpak', regio Zuid-Holland Noord. Martens is lid van de landelijke adviescommissie (A)SHG en is manager Steunpunt Huiselijk Geweld Hollands Midden.
Contact: annette.martens@vng.nl; 06 - 51648992

Zuid-Holland, met uitzondering van Rijnmond en Zuid-Hollandse eilanden
Programmaleider Wicher Pattje schreef de VNG-handreiking "De volgende Stap"  over het versterken van de regierol van gemeenten bij de aanpak van huiselijk geweld.
Maakte samen met externe deskundigen voor de G4 de visie voor de geïntegreerde aanpak van huiselijk geweld en kindermishandeling.
Is nu zowel programmaleider van het Programma RegioAanpak Veilig Thuis, gericht op het maken van regiovisies en het verbeteren van het stelsel van Vrouwenopvang, als programmaleider van het ondersteuningsprogramma van de VNG voor de vorming van AMHK's.
Contact: wicher.pattje@vng.nl; 06 - 23344330


Programmasecretaris Kwei Lan Oei zal bij de gemeente Leiden de Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling opstellen voor Wmo consulenten en consulenten Werk en Inkomen. De meldcode is inclusief een stappenplan voor het handelen bij signalen van huiselijk geweld en kindermishandeling.
Contact: kweilan.oei@vng.nl; 06 - 55824774


Opdrachtgever vanuit VNG Suzanne Konijnendijk  werkt ruim vijf jaar bij de VNG. Zij leidt het project De Kanteling in de Wmo. Ze was ook betrokken bij de kwaliteitsverbetering van de steunpunten huiselijk geweld en de regierol van gemeenten daarbij. Voordat Suzanne bij de VNG kwam, werkte ze bij een aantal gemeenten.
Contact: suzanne.konijnendijk@vng.nl; 06 -12211502De eerste producten voor gemeenten
De eerste producten van het ondersteuningsprogramma worden begin november opgeleverd:

Stappenplan
Het stappenplan is bedoeld als leidraad voor gemeenten bij het opzetten van een AMHK. Het is, vergelijkbaar met de stappenplannen van de andere decentralisaties, opgebouwd uit drie procesfasen: Richten, Inrichten, Verrichten.
Het plan gaat achtereenvolgens over: strategische keuzes maken, de organisatorische invulling en uitvoering daarvan.

Scenario's voor de positionering van het AMHK ten opzichte van het sociale domein.
Tegelijk met de vorming van het AMHK verandert door de transities en de daarmee verbonden transformaties het hele lokale sociale domein. De scenario's geven inzicht in hoe verschillende visies op het sociaal domein kunnen leiden tot een verschillende inrichting en organisatie van het AMHK.

Factsheet Regio-indeling
Gemeenten zijn vrij in de keuze van de bovenlokale schaal. De factsheet Regio-indeling bij de vorming van AMHK’s helpt hen:
 • de schaalgrootte voor de AMHK’s te bepalen;
 • de consequenties in kaart te brengen van de verschillende keuzemogelijkheden, onder andere  voor de financiering van de AMHK's en de aansluitmogelijkheden van de werkprocessen in de jeugdketen en in de keten van huiselijk geweld.

Voor de nabije toekomst staan op stapel:
 • Scenario’s voor de toedeling van bovenwettelijke functies aan een AMHK
 • Een overzicht van de verschillende denkbare organisatievormen van een AMHK met plus- en minpunten;
 • Een factsheet over de kwaliteitseisen die in de AMvB aan een AMHK worden gesteld.
Daarnaast zal vanuit het ondersteuningsprogramma een discussie worden georganiseerd over de inhoud van het AMHK-protocol van handelen.