Copy

Butlletí d'actualitat jurídica

Agenda

23.11 Lleida:El sistema de valoració de danys en els perjudicis causats en accidents de trànsit. Novetats i precaucions per a la seva aplicació

26.11 Tarragona: Anàlisi de resolucions judicials rellevants des del punt de vista tributari

26.11 Barcelona: Els canals de denúncia: qüestions pràctiques

30.11 Girona: Curs d’habilitats per detectar i afrontar el xantatge emocional en processos de mediació

Destacat

Límits a la ultraactivitat del conveni col·lectiu
 

L'art. 86.3 de l'Estatut dels Treballadors sobre la "ultraactivitat del conveni col·lectiu", s'ha manifestat molt problemàtic a causa de la seva parquedat, la qual cosa ha suscitat un intens debat doctrinal i jurisprudencial que ha hagut de ser resolt en unificació de doctrina per la Sala IV del Tribunal Suprem.

   TUITS DESTACATS

@ibdehere Cas “de Diego Porras 2”: els interins podrien tenir dret a 12 dies (i qüestionament de les mesures contra l'abús en la temporalitat) @UOCuniversidad https://bit.ly/2Kq8oFU

@Quolaw Nou article en el #BlogQuolaw! quins factors cal tenir en compte abans d'iniciar la transformació digital del nostre despatx?  #TransformaciónDigital #SectorLegal #Legaltech https://bit.ly/2BoucPn

@adsuara Un 'Cambridge Analytica' legal? La meva reflexió sobre l'autorització que es donen els partits polítics en la nova #LOPD per recopilar dades personals i opinions polítiques, fer perfils electorals i enviar propaganda personalitzada. En @la_informacion https://bit.ly/2FqwWjn

Jurisprudència

RESPONSABILITAT CIVIL. DESPATX D'ADVOCATS. Si el professional exerceix la seva professió de manera col·lectiva, és a dir, en una societat professional amb personalitat jurídica, aquesta serà deutora de l'activitat professional deguda que executaran un o diversos socis professionals. Així les coses, produït un incompliment o compliment defectuós de la prestació de serveis, la societat professional respon, sense necessitat que s'acrediti cap culpa en la persona jurídica. SAP Astúries nº 393/2018 Penal 30/09/2018
 

IVA. DRET A DEDUCCIÓ. DRET A COMPENSACIÓ. Els empresaris o professionals tenen l'obligació de presentar en tot caso les declaracions-liquidacions periòdiques de l'IVA. La deducció es configura com un dret potestatiu que neix, amb caràcter general, quan es reporta la quota deduïble i caduca quan no s'exercita en el termini que la Llei 37/1992 determina. No obstant això, el dret a la compensació sorgeix de la pròpia declaració-liquidació i podrà exercitar-se per l'obligat tributari a les declaracions-liquidacions presentades posteriorment i abans del transcurs de quatre anys. Resolució nº 00/2492/2017 del TEAC 24/05/2018
 

DOCUMENTS CONFIDENCIALS. COMUNICACIÓ Al PÚBLIC. L'article 11 de la Carta dels Drets Fonamentals de la Unió Europea, ha d'interpretar-se en el sentit que un Estat membre no pot invocar el dret d'autor que es deriva dels articles 2, lletra a), i 3, apartat 1, de la Directiva 2001/29/CE del Parlament Europeu i del Consell, de 22 de maig de 2001, per impedir la comunicació al públic, en el marc d'un debat relatiu a qüestions d'interès general, de documents confidencials que emanen d’aquest Estat membre. Conclusions TJUE nº C-469/17 26/10/2018
 

RESPONSABILITAT PATRIMONIAL DE L'ADMINISTRACIÓ. DILACIONS INDEGUDES. La prolongació excessiva del procediment amb dilacions o retards que van més enllà del raonable, o dels estàndards que poden reputarse normals per a la tramitació d'un procediment, poden donar lloc a la declaració de responsabilitat, mentre que fan que romanguin o s'agreugin els danys que pot provocar el procediment penal i les mesures cautelars restrictives de drets adoptades enfront d'un ciutadà. SAN Contenciós-Administratiu 18/09/2018
 

ABSOLUCIÓ. DELICTE D'OMISSIÓ DEL DEURE DE SOCORS. La concurrència de tercers no exclou en un primer moment el deure d’auxili, però quan s'està en un lloc tan concorregut com l'escenari de l'accident, quan el responsable del fet extreu d'aquesta consideració la certesa que ràpidamente savisarà als serveis sanitaris i l'auxili immediat a les víctimes en tant arriba aquesta assistència professionalitzada, i a més pot intuir raonablement que la seva aportació hauria sigut irrellevant, no és reprotxable penalment la conducta consistent a continuar la seva marxa. SAP Navarresa nº 105/2018 Penal 26/04/2018

Legislació

Europa

PRESENTACIÓ I NOTIFICACIÓ. ESCRITS PROCESSALS. E-CURIA. Decisió del Tribunal de Justícia, de 16 d'octubre de 2018, sobre la presentació i notificació d'escrits processals a través de l'aplicació e-Curia.


TRACTAMENT DE DADES PERSONALS. ORGANISMES DE LA UNIÓ. Reglament (UE) 2018/1725 del Parlament Europeu i del Consell, de 23 d'octubre de 2018, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals per les institucions, òrgans i organismes de la Unió, i a la lliure circulació d'aquestes dades, i pel qual es deroguen el Reglament (CE) nº 45/2001 i la Decisió nº 1247/2002/CE.


COOPERACIÓ JUDICIAL PENAL. Reglament (UE) 2018/1727 del Parlament Europeu i del Consell, de 14 de novembre de 2018, sobre l'Agència de la Unió Europea per a la Cooperació Judicial Penal (Eurojust) i per la qual es substitueix i deroga la Decisió 2002/187/JAI del Consell.

 

Espanya

PROCEDIMENT DE RECAPTACIÓ. ADMINISTRACIÓ GENERAL DE L'ESTAT. Ordre PCI/1187/2018, de 7 de novembre, per la qual es modifica l'Ordre PRE/1064/2016, de 29 de juny, per la qual es desenvolupa parcialment el Reglament General de Recaptació, aprovat per Reial decret 939/2005, de 29 de juliol, en relació amb al procediment de recaptació de recursos no tributaris ni duaners de titularitat de l'Administració General de l'Estat a través d'entitats col·laboradores.

 

SUBVENCIÓ.ASSISTÈNCIA JURÍDICA GRATUÏTA. Resolució de 12 de novembre de 2018, de la Secretaria d'Estat de Justícia, per la qual es modifica la de 6 d'abril de 2018, per la qual es concedeix subvenció directa al Consell General de l'Advocacia espanyola, en matèria de prestació d'assistència jurídica gratuïta, per a l'exercici pressupostari 2018.


SUBVENCIÓ. CONSELL GENERAL DELS PROCURADORS D'ESPANYA. Resolució de 12 de novembre de 2018, de la Secretaria d'Estat de Justícia, per la qual es modifica la de 6 d'abril de 2018, per la qual es concedeix subvenció directa al Consell General dels Procuradors d'Espanya, en matèria de prestació d'assistència jurídica gratuïta, per a l'exercici pressupostari 2018.

 

Catalunya

TIPUS DE GRAVAMEN. PRÉSTECS AMB GARANTIA HIPOTECARIA. Decret Llei 6/2018, de 13 de novembre, relatiu al tipus de gravamen aplicable a les escriptures públiques que documenten l'atorgament de préstecs o crèdits amb garantia hipotecària.
 

SERVEIS ESSENCIALS. ADMINISTRACIÓ DE JUSTÍCIA. Ordre TSF/191/2018, de 13 de novembre, per la qual es garanteixen els serveis essencials en l'àmbit de l'Administració de justícia a Catalunya.
 

DEDUCCIONS AUTONÒMIQUES. IRPF. Ordre VEH/192/2018, de 13 de novembre, per la qual s'aprova el model 993 de la declaració informativa relativa a deduccions autonòmiques en l'impost sobre la renda de les persones físiques.

Share
Tweet
Share
+1
Actualitat

El Tribunal Suprem estableix que l'aplicació d'agreujant de gènere no requereix que existeixi una relació entre agressor i víctima

El TS considera que l'agreujant de gènere ha d'aplicar-se en tots els casos en què s'actuï contra la dona pel fet de ser-ho, encara que entre l'autor del delicte i la víctima no existeixi cap tipus de relació.Un jutjat condemna al Santander a abonar l'impost d'hipoteques de forma retroactiva

Un jutjat de primera instància de Màlaga sentencia que ha de recaure en l'entitat prestadora perquè la disposició del Govern "resol una llacuna interpretativa" i, per tant, és "tàcitament retroactiva”.El Tribunal Suprem assenyala que la manera d'adquisició del grau personal de funcionaris de carrera és aplicable als interins

El TS ha dictat una sentència en la qual proclama que l'article 70.2 del Reglament aprovat pel Reial decret 364/1995, que estableix la manera d'adquisició del grau personal en l'Administració de l'Estat, resulta d'aplicació no només als funcionaris de carrera sinó també als funcionaris interins.Targetes 'revolving': interessos amb usura, deutes infinits i persecució al client

La Justícia anul·la contractes de les targetes WiZink i obliga a pagar a l'entitat financera la quantia econòmica que excedeixi el pagament principal del crèdit.El Tribunal Suprem estima el recurs de l'Advocacia contra l'informe del CGPJ sobre la petició que va fer Hisenda de dades dels lletrats

El TS ha estimat el recurs interposat pel Consell General de l'Advocacia contra l'Acord deL CGPJ que va donar un vistiplau parcial a la petició formulada per l’AEAT d'informació relativa a la participació d'advocats i procuradors en tots els procediments judicials durant els anys 2014, 2015 i 2016, al no ser dit acord conforme a Dret.L'Audiència Nacional declara la nul·litat dels Estatuts del Sindicat de Treballadores Sexuals “OTRAS”

L'Audiència Nacional ha declarat la nul·litat dels Estatuts del Sindicat Organització de Treballadores Sexuals (ALTRES) en considerar que no resulta admissible que l'àmbit funcional d'actuació d'un sindicat comprengui activitats que, per la seva naturalesa, no poden ser objecte d'un contracte de treball vàlid com és la prostitució per compte d'altri.Les lesions per imprudència lleu tornen al Codi Penal

El Codi Penal tornarà a penalitzar les lesions com a conseqüència d'imprudències lleus al volant, tal com venien reclamant les associacions de víctimes d'accidents i col·lectius com els ciclistes, des de que aquesta figura es va despenalitzar en la reforma de 2015.

Share
Share
Tweet
Forward to Friend
Està rebent aquest missatge com a subscriptor del butlletí diari d'actualitat jurídica. vLex us dona accés al més complert fons editorial del mercat: els millors autors nacionals i internacionals, juntament amb la legislació, la jurisprudència i milers de models de contracte apunt per a ser utilitzats. 

Copyright © 2018                                                                                                                   Política de Privacitat 
                                                                                                                                          Termes i condicions d'ús


This email was sent to <<Email Address>>
why did I get this?    unsubscribe from this list    update subscription preferences
vLex ES · Almogàvers 119-123, 3era planta · Barcelona, Barcelona 08018 · Spain