Copy

Butlletí d'actualitat jurídica

Agenda

20.11 Barcelona: Judici per delicte lleu

21.11 Lleida: Conferència sobre jurisprudencia laboral recent i rellevant

22.11 Tarragona: Fiscalitat en matèria successòria

30.11 Girona: Curs d’habilitats per detectar i afrontar el xantatge emocional en processos de mediació

Destacat

Cronologia del subjecte passiu de l'Impost sobre Actes Jurídics Documentats en la constitució de préstecs amb garantia hipotecària

Després de dues setmanes d'incertesa, el Govern dicta un Reial decret-llei que imposa als bancs el pagament de l'impost i que s'aplicarà a les escriptures públiques que es formalitzin a partir d'ara.

   TUITS DESTACATS
 

@MariaEugeniaGay "Els #drets de la #infància han de ser una prioritat. Hem d’empoderar als nens i nenes perquè siguin actors del canvi i els seus drets siguin respectats i garantits". Comparteixo notícia d'@mireiarecasens en @elperiodico. https://bit.ly/2QIxVfU

@Abogacia_es #10PreguntesA Agustín Mansilla, president de la secció de Dret d'Animal d'@icaba_tw i membre d'@INTERcids: "L'educació és un pilar bàsic per evitar el maltractament animal” https://bit.ly/2PWf6Zf

@LuisPdelaFuente Jornades Tecnològiques de l'Advocacia Espanyola es celebraran del 21 al 23 de novembre. https://bit.ly/2Q55Mmh

Jurisprudència

RÈGIM FISCAL. ENTITATS SENSE FINALITATS LUCRATIVES. La realització de donacions pot donar lloc a l'obtenció dels incentius fiscals, però està condicionat al fet que es realitzin a entitats sense finalitats lucratives. Per tant, al no complir la Fundació els requisits necessaris per tenir aquest caràcter, la donació que l'entitat subministradora d'electricitat realitza a aquesta no comporta l'obtenció d'incentiu fiscal algun i per tant no es pot procedir a cap deducció en la quota del IS.

Qüestió Vinculant nº V1789-18 20/06/2018

 

ABSORCIÓ I COMPENSACIÓ DE SALARIS. CONVENI COL·LECTIU. El que l'empresa no hagués fet ús de la compensació i absorció en anteriors ocasions no implica ni li impedeix fer ús de la seva efectivitat. La continuació en l'abonament o en el respecte a situacions personals després de la vigència d'una norma legal o convencional que permeti la compensació per absorció significa un manteniment tàcit d'aquella, pero això no implica ni determina que la mateixa es consolidi definitivament perdent l'empresari la seva facultat compensatòria. SAN nº 138/2018 Social 20/09/2018

 

SABOR D'UN ALIMENT. DRETS D’AUTOR. La protecció dels sabors no s'ajusta al règim dels drets d'autor, que comprèn únicament les creacions visuals i auditives. D'altra banda, la inestabilitat d'un aliment i el caràcter subjectiu de la percepció gustativa impedeixen considerar el sabor d'un aliment com una obra protegida pels drets d'autor. Els drets exclusius de l'autor d'una obra de propietat intel·lectual i les limitacions a les quals estan sotmesos aquests drets són, en la pràctica, inaplicables als sabors. STJUE nº C-310/17 13/11/2018

 

RESOLUCIÓ DE CONTRACTE. COMPRAVENDA D'HABITATGE. INCOMPLIMENT. CRÈDIT CONCURSAL. Amb caràcter previ a la declaració de concurs, davant l'incompliment de la promotora de l'obligació de lliurament de l'habitatge en el termini convingut, el comprador havia exercitat la facultat de resolució extrajudicial. Considera que en aquest cas la sentència dictada en l'incident concursal de resolució del contracte declara que el contracte està resolt i per això el crèdit derivat de la devolució de les quantitats lliurades a compte és de naturalesa concursal. STS nº 513/2018 Civil 20/09/2018

 

PRESTACIÓ PER MATERNITAT. CESSIÓ DE PART DE LA PRESTACIÓ. La sol·licitud de la actora de l'exercici d'opció del dret de cedir part del descans de maternitat a favor de l'altre progenitor pot realitzar-la amb posterioritat a la sol·licitud inicial de reconeixement de la prestació de maternitat. No s'ha d'interpretar que la norma reglamentària exigeix que l'opció s'efectuï amb la sol·licitud de la prestació de la pròpia treballadora, ja que en aquest cas estaríem afirmant que tal requisit formal actua de veritable condició del propi dret a la prestació de l'altre progenitor. STS nº 864/2018 Social 26/09/2018

Legislació

Europa
 

OFICINA EUROPEA DE LLUITA CONTRA EL FRAU. Dictamen nº 2/2017 que acompanya a l'Informe d'avaluació de la Comissió sobre l'aplicació del Reglament (UE) nº 883/2013 del Parlament Europeu i del Consell (article 19).
 

PROTECCIÓ DE LES PERSONES. INFRACCIONS DEL DRET DE LA UNIÓ. Dictamen n.° 4/2018 (conformement a l'article 325, apartat 4 del TFUE) sobre la Proposta de Directiva del Parlament Europeu i del Consell relativa a la protecció de les persones que informin sobre infraccions del Dret de la Unió.
 

IVA. INVERSIÓ DEL SUBJECTE PASSIU. FRAU. Directiva (UE) 2018/1695 del Consell, de 6 de novembre de 2018, per la qual es modifica la Directiva 2006/112/CE, relativa al sistema comú de l'impost sobre el valor afegit, pel que fa al període d'aplicació del mecanisme opcional d'inversió del subjecte passiu en relació amb determinats lliuraments de béns i prestacions de serveis susceptibles de frau, i del mecanisme de reacció ràpida contra el frau en l'àmbit de l'IVA.
 

FISCALIA EUROPEA. COMITÈ DE SELECCIÓ. Decisió d'Execució (UE) 2018/1696 del Consell, de 13 de juliol de 2018, relativa a les normes de funcionament del comitè de selecció previst a l'article 14, apartat 3, del Reglament (UE) 2017/1939 pel qual s'estableix una cooperació reforçada per a la creació de la Fiscalia Europea.


BLANQUEIG DE CAPITALS. Directiva (UE) 2018/1673 del Parlament Europeu i del Consell, de 23 d'octubre de 2018, relativa a la lluita contra el blanqueig de capitals mitjançant el Dret penal.
 

ENTRADA I SORTIDA D’EFECTIU. Reglament (UE) 2018/1672 del Parlament Europeu i del Consell de 23 d'octubre de 2018 relatiu als controls de l'entrada o sortida d'efectiu de la Unió i pel qual es deroga el Reglament (CE) n.o 1889/2005


VISATS. Correcció d'errors del Reglament (CE) n.o 767/2008 del Parlament Europeu i del Consell, de 9 de juliol de 2008, sobre el Sistema d'Informació de Visats (VIS) i l'intercanvi de dades sobre visats de curta durada entre els Estats membres (Reglament VIS) ( DO L 218 de 13.8.2008).


IMPOST SOBRE EL VALOR AFEGIT. Directiva (UE) 2018/1713 del Consell, de 6 de novembre de 2018, per la qual es modifica la Directiva 2006/112/CE quant als tipus de l'impost sobre el valor afegit aplicats als llibres, els periòdics i les revistes

 

Espanya
 

ASSISTÈNCIA SOCIAL. Llei 3/2018, de 23 d'octubre, per la qual es modifica la Llei 14/2017, de la renda garantida de ciutadania.
 

IMPOST SOBRE TRANSMISSIONS PATRIMONIALS I ACTES JURÍDICS DOCUMENTATS. Reial decret-llei 17/2018, de 8 de novembre, pel qual es modifica el Text refós de la Llei de l'Impost sobre Transmissions Patrimonials i Actes Jurídics Documentats, aprovat pel Reial decret Legislatiu 1/1993, de 24 de setembre.
 

ASSISTÈNCIA SOCIAL. VÍCTIMES DE VIOLÈNCIA DE GÈNERE. Resolució de 4 d'octubre de 2018, de la Secretaria d'Estat d'Igualtat, per la qual es publica la relació certificada de projectes a realitzar per les Comunitats Autònomes i les Ciutats amb Estatut d'Autonomia, per garantir a les dones víctimes de violència de gènere el dret a l'assistència social integral i l'atenció especialitzada a menors víctimes de violència de gènere l'any 2018.
 

APATRIDIA. Instrument d'adhesió a la Convenció per reduir els casos de apatridia, feta a Nova York el 30 d'agost de 1961.
 

ASSISTÈNCIA JURÍDICA GRATUÏTA. REGLAMENT. Ordre JUS/1170/2018, de 7 de novembre, per la qual s'actualitza l'annex II del Reial decret 996/2003, de 25 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament d'assistència jurídica gratuïta.
 

COMPTE GENERAL DE LA SEGURETAT SOCIAL. Resolució de 31 d'octubre de 2018, de la Intervenció General de la Seguretat Social, per la qual es publica el compte general de la Seguretat Social de l'exercici 2017.


RETRIBUCIONS. INCAPACITAT TEMPORAL. PERSONAL Al SERVEI DE L'ADMINISTRACIÓ DE JUSTÍCIA. Resolució de 6 de novembre de 2018, de la Direcció general de l'Administració de Justícia, sobre retribucions en els casos d'incapacitat temporal per contingències comunes dels membres del personal al servei de l'Administració de Justícia, en l'àmbit territorial gestionat pel Ministeri de Justícia.
 

RETRIBUCIONS. INCAPACITAT TEMPORAL. LLETRATS DE L'ADMINISTRACIÓ DE JUSTÍCIA. Resolució de 6 de novembre de 2018, de la Direcció general de Modernització de la Justícia, Desenvolupament Tecnològic i Recuperació i Gestió d'Actius, sobre retribucions en els casos d'incapacitat temporal per contingències comunes dels membres del Cos de Lletrats de l'Administració de Justícia.


Catalunya
 

SEU JUDICIAL ELECTRÒNICA. ORDRE JUS/183/2018, de 31 d'octubre, per la qual es crea la Seu judicial electrònica de Catalunya.


INCAPACITAT TEMPORAL. PERSONAL DEL SECTOR PÚBLIC. Resolució 152/XII del Parlament de Catalunya, de validació del Decret llei 5/2018, del 16 d'octubre, sobre l'increment retributiu per al 2018 i el règim de millores de la prestació econòmica d'incapacitat temporal aplicable al personal del sector públic.

Share
Tweet
Share
+1
Actualitat

 

Hisenda vigilarà que la banca no repercuteixi el AJD a clients i recorrerà a la CNMC "si és necessari"

La secretària d'Estat d'Hisenda ha subratllat que el Govern vigilarà "estretament" que l'assumpció per part de la banca de l'Impost AJD que grava les hipoteques no es tradueixi en clàusules abusives pels clients ni repercuteixi en el preu, ja que recorrerà a la CNMC si és necessari.

 

El 75% dels secretaris judicials ha secundat la primera aturada convocada

La primera aturada parcial convocada per a aquest dimarts entre les 10.00 i les 12.00 hores per les 4 Associacions ha estat secundada pel 75% de la plantilla a nivell nacional, segons ha comunicat el Col·legi Nacional de Lletrats de l'Administració de Justícia.

 

Els bancs pagaran les despeses notarials de les hipoteques i els clients solament la taxació

Els partits polítics han acordat que la nova Llei Hipotecària estableixi que les despeses notarials vinculades a la signatura de la hipoteca -gestoria, notaria, registre- siguin pagats per la banca i que els de taxació siguin abonats pel client.

 

El CGPJ publica per primera vegada el temps mitjà estimat de resolució de tots els òrgans judicials

El Consell General del Poder Judicial fa públics per primera vegada les dades corresponents al temps mitjà estimat que cada òrgan judicial triga a resoldre els procediments.

 

La Justícia frena l'expulsió d'una víctima de tracta "per raons humanitàries"

El TSJ de Catalunya ha desestimat la petició de la subdelegació de govern de Barcelona d'expulsar del país durant dos anys a una dona nigeriana que resideix sense papers al nostre país: els jutges retreuen que sol·licitin expulsar a una dona víctima de tracta tutelada fins i tot per les autoritats locals de la capital catalana.

 

Compartir en WhatsApp la identitat del teu maltractador no és sancionable

L'Agència de Protecció de Dades ha arxivat la denúncia d'un home, condemnat per violència de gènere, contra la seva víctima per compartir la resolució judicial en el seu mur de Facebook i en el seu estat de WhatsApp.

 

Consells per a parelles en crisis

El Departament de Justícia de la Generalitat de Catalunya ha creat una aplicació informàtica pionera a Europa per assessorar a les parelles i els professionals de la judicatura sobre com tractar als fills més petits durant els processos de separació o divorci.

Share
Share
Tweet
Forward to Friend
Està rebent aquest missatge com a subscriptor del butlletí diari d'actualitat jurídica. vLex us dona accés al més complert fons editorial del mercat: els millors autors nacionals i internacionals, juntament amb la legislació, la jurisprudència i milers de models de contracte apunt per a ser utilitzats. 

Copyright © 2018                                                                                                                   Política de Privacitat 
                                                                                                                                          Termes i condicions d'ús


This email was sent to <<Email Address>>
why did I get this?    unsubscribe from this list    update subscription preferences
vLex ES · Almogàvers 119-123, 3era planta · Barcelona, Barcelona 08018 · Spain