Copy

Butlletí d'actualitat jurídica

Agenda

08.11 Barcelona: El debat de l'economia de les plataformes: comentari a la Sentència GLOVO
09.11 Tarragona: Jornada de formació sobre la base de dades vLex
13.11 Tarragona: La deduibilitat de les despeses de les activitats professionals i empresarials en l'IRPF
15.11 Terrassa: La pericial toxicològica
29.11 Barcelona: La Sentència del Tribunal Suprem, Sala 3a, de 16 d'octubre de 2018. Anàlisi de la retroactivitat derivada del canvi jurisprudencial

Destacat

Desmuntant l’IRPH: una aproximació a les pràctiques bancàries abusives a partir de la STS de 14 de desembre de 2017

Albert Poch. Advocat.

La problemàtica derivada de la comercialització de préstecs hipotecaris referenciats al IRPH no pot quedar salvaguardada pel seu origen "oficial", doncs aquesta oficialitat no garanteix la procedència de les dades que s'empren per a la seva elaboració ni facilita al consumidor la comprensió de la càrrega econòmica o la evolució futura.

   TUITS DESTACATS


@conselladvocat Des del Consell de l'Advocacia Catalana, i en relació a la recent sentència del Tribunal Suprem sobre el pagament d'impostos de les hipoteques, volem posar de manifest el següent: https://goo.gl/A6gLe8

@ICATTarragona El Departament de Justícia inicia les proves pilot per al futur desplegament del sistema de notificacions telemàtiques NOTICAT https://goo.gl/wfTcMz

@erojotorrecilla Article publicat avui en el Diari de Girona. Els drets digitals dels treballadors https://goo.gl/RzmaaQ vía @diaridegirona

Jurisprudència

JUBILACIÓ ANTICIPADA. COMPLEMENT DE MATERNITAT. No resulta arbitrari ni irracional excloure del complement de maternitat a aquelles mares de dos o més fills que, en accedir voluntàriament a la jubilació anticipada, optin per escurçar el seu període de cotització. La via de l'art. 207 TRLGSS respon a supòsits de fet taxats, aliens a la voluntat del treballador, clarament diferenciats dels que donen dret a la jubilació de l'art. 208. ATC Ple 16/10/2018

Accedir a la Notícia

 

MODIFICACIÓ DE MESURES. GUARDA I CUSTÒDIA MATERNA. INTERÈS DEL MENOR. La situació entre els progenitors és tibant i plena de desconfiança, la qual cosa dificulta la seva relació. Tots dos estan igualment capacitats i implicats en l'educació dels seus fills amb una conducta irreprotxable. No concorren causes objectives i trascendentes que aconsellin la modificació de les mesures convingudes entre ells, no havent-se declarat en la sentència recorreguda que el consentiment del pare estigués viciat. STS nº 527/2018 Civil 25/09/2018

 

BENEFICI DE JUSTÍCIA GRATUÏTA. ENTITATS GESTORES. No són entitats gestores de la Seguretat Social que gaudeixin del benefici de justícia gratuïta els organismes de les CCAA que han assumit al territori d'aquestes la gestió de l'assistència sanitària de la Seguretat Social. En matèria de costes per actuacions en processos judicials els seran aplicable les mateixes regles que a l'Estat i altres administracions i entitats públiques. STS nº 850/2018 Social 20/09/2018

 

CRISI MATRIMONIAL. VALIDESA I EFICÀCIA DEL CONVENI REGULADOR. Els acords sobre mesures relatives a fills seran vàlids sempre que no siguin contraris a l'interès del menor i amb la limitació de l'art. 1814 CC: no procedeix renunciar ni disposar del dret del menor a la pensió d'aliments, ni pot compensar-se amb un deute entre els progenitors, ni sotmetre's condicionalment en benefici dels menors. El conveni no és ineficaç per mancar el requisit de ser aprovat judicialment. STS nº 569/2018 Civil 15/10/2018

 

ACOMIADAMENT COL·LECTIU. CRITERIS DE SELECCIÓ. GRUP D’EMPRESES. Es declara la nul·litat de l'acomiadament. Les empreses que formin part d'un grup i activin un acomiadament col·lectiu per causa econòmica han d'acompanyar les comptes de les altres mercantils del grup si tenen el seu domicili social a Espanya, operen en el mateix sector d'activitat i tenen saldos deutors o creditors amb elles. STS nº 861/2018 Social 25/09/2018

 

COMPETÈNCIA JUDICIAL. RESIDÈNCIA HABITUAL DEL MENOR. Un menor ha d'haver estat físicament present en un Estat membre perquè pugui considerar-se que resideix habitualment en ell, a efectes del concepte de “residència habitual del menor” del Reglament (CE) nº 2201/2003 relatiu a la competència, el reconeixement i l'execució de resolucions judicials en matèria matrimonial i de responsabilitat parental. STJUE nº C-393/18 17/10/2018

Legislació

Espanya

TRÀFIC IL·LÍCIT DE PERSONES I MERCADERIES. Reial Decret-llei 16/2018, de 26 d'octubre, pel qual s'adopten determinades mesures de lluita contra el tràfic il·lícit de persones i mercaderies en relació amb les embarcacions utilitzades.

PERSONES AMB DISCAPACITAT. PRESTACIONS SOCIALS I ECONÒMIQUES. Reial Decret 1341/2018, de 29 d'octubre, pel qual s'estableixen mesures transitòries per al manteniment, en favor de les persones amb discapacitat, del subsidi de mobilitat i compensació per despeses de transport.

IMPOST SOBRE EL VALOR AFEGIT. Ordre HAC/1148/2018, de 18 d'octubre, per la qual es modifiquen l'Ordre EHA/3434/2007, de 23 de novembre, per la qual s'aproven els models 322 d'autoliquidació mensual, model individual, i 353 d'autoliquidació mensual, model agregat, i el model 039 de comunicació de dades, corresponents al règim especial del grup d'entitats en l'impost sobre el Valor Afegit, l'Ordre EHA/3012/2008, de 20 d'octubre, per la qual s'aprova el model 347 de declaració anual d'operacions amb terceres persones, així com els dissenys físics i lògics i el lloc, forma i termini de presentació, l'Ordre EHA/3786/2008, de 29 de desembre, per la qual s'aproven el model 303 Impost sobre el Valor Afegit, autoliquidació, l'Ordre EHA/3111/2009, de 5 de novembre, per la qual s'aprova el model 390 de declaració-resumeixen anual de l'Impost sobre el Valor Afegit i es modifica l'annex I de l'Ordre EHA/1274/2007, de 26 d'abril, per la qual s'aproven els models 036 de declaració censal d'alta, modificació i baixa en el cens d'empresaris, professionals i retenedors i 037 declaració censal simplificada d'alta, modificació i baixa en el cens d'empresaris, professionals i retenedors, i l'Ordre HAP/2194/2013, de 22 de novembre.

 

Catalunya

RENDA GARANTIDA DE CIUTADANIA. Llei 3/2018, del 23 d'octubre, de modificació de la Llei 14/2017, de la renda garantida de ciutadania.

 

Share
Tweet
Share
+1
Actualitat

L'Advocacia reivindicarà a Madrid el 7 de novembre els pagaments pendents del Torn d'Ofici

Davant el retard en els pagaments del Torn d'Ofici per part del Ministeri de Justícia, l'Advocacia reclamarà públicament a Madrid el seu abonament en un acte que se celebrarà el 7 de novembre.

 

Jutges i fiscals estan cridats a la vaga el proper 19 de novembre

Les set associacions de jutges i fiscals han convocat una nova jornada de vaga per al proper 19 de novembre en reivindicació de més mitjans per a la justícia i majors garanties d'independència.

 

El Col·legi de Barcelona signa un conveni amb l'Associació de Dones per fomentar el paper de la dona professional

Arran d'aquest conveni, s’estableix un marc de col·laboració per organitzar conjuntament diferents activitats per aconseguir la igualtat efectiva entre homes i dones.Lesmes reconeix que el Suprem no ha gestionat bé la sentència sobre les hipoteques i demana disculpes

També ha negat que rebés la trucada de cap banc després de la sentència que estipulava que eren les entitats les que havien de pagar l'impost hipotecari.

 

El Congrés aprova la Proposició de Llei que reforçarà la formació dels operadors jurídics en matèria de gènere

La reforma preveu reforçar la formació i especialització dels professionals que treballen en aquest àmbit per assegurar una adequada resposta judicial.

 

La nova Llei Hipotecària fixarà el repartiment de despeses i la dació en pagament voluntària

La nova Llei fixarà les despeses que ha de pagar el banc i el comprador en adquirir un immoble, una vegada que el TS aclareixi definitivament qui ha d'abonar l'Impost d'Actes Jurídics Documentats.

 

Justícia pretén sancionar als bancs que pledegin per no retornar qualsevol clàusula abusiva

La ministra Delgado assegura que castigarà a les entitats que incorrin en maniobres dissuasòries, si es prova la seva mala fe.

Share
Share
Tweet
Forward to Friend
Està rebent aquest missatge com a subscriptor del butlletí diari d'actualitat jurídica. vLex us dona accés al més complert fons editorial del mercat: els millors autors nacionals i internacionals, juntament amb la legislació, la jurisprudència i milers de models de contracte apunt per a ser utilitzats. 

Copyright © 2018                                                                                                                   Política de Privacitat 
                                                                                                                                          Termes i condicions d'ús


This email was sent to <<Email Address>>
why did I get this?    unsubscribe from this list    update subscription preferences
vLex ES · Almogàvers 119-123, 3era planta · Barcelona, Barcelona 08018 · Spain