Copy
Læs nyhedsbrevet via din internetbrowser
Nyhedsbrev oktober 2021

Åbent for tilmeldinger til forskningsrådets konference

Den 13. januar 2022 afholder forskningsrådet konferencen “Forskningsformidling på 1000 måder”. Formålet er at sætte fokus på andre typer formidling end den klassiske, videnskabelige artikel - eksempelvis forskningformidling gennem brug af video eller sociale medier. Derudover vil vi diskutere, hvad formidling betyder for implementering af forskningsresultater. 

På konferencen vil du blandt andet kunne stifte bekendtskab med brugen af videosimulation i undervisning og med levende musik på intensivafdelinger. Desuden får du rig mulighed for at møde og blive inspireret af andre forskningsinteresserede inden for sygeplejen. 


Send dit eget bidrag til konferencen

Hvis du har et relevant udviklings- eller forskningsprojekt, som andre kan få glæde af, så tager forskningsrådet gerne imod abstracts helt frem til 12. januar.  

Send dit abstract til Marie Albrectsen Paine. Du finder vejledning til udformningen af abstracts her
 

Deltag i konferencen

Det koster 1200 kr. inkl moms og forplejning at deltage i konferencen, som foregår 13. januar 2022 kl. 9.30-16.00 på Hotel Koldingfjord. Spørgsmål omkring konferencen kan rettes til Julie Duval

Tilmeld dig til konferencen

Foto af Jeremy Bishop på Unsplash

Kom til gratis webinar med uddannelsesrådet

DASYS' Uddannelsesråd afholder tre webinarer i efteråret 2021 med titlen "Sygeplejerske hele livet." Rådet har en ambition om at bidrage til debat om sygeplejerskers grunduddannelse, efter- og videreuddannelse samt kompetenceudvikling. Det skal webinarerne være et led i, og det er ganske gratis at deltage.

Første webinar fandt sted i september og satte fokus på behovet for kritisk refleksive sygeplejersker. Andet webinar foregår 18. november og vil sætte fokus på rekruttering, fastholdelse og karriereveje i sygeplejen.

Læs mere om webinarerne og om, hvordan du deltager.


Uddannelsesrådets tanker efter konflikten

DASYS' Uddannelsesråd arbejder med at kortlægge generiske karriereveje for sygeplejersker og på at beskrive og kvalificere sygeplejerskers efter- og videreuddannelsesmuligheder. I efterdønningerne af den overståede konflikt finder DASYS' Uddannelsesråd det relevant at kommentere på situationen ud fra et efter- og videreuddannelsesmæssigt perspektiv. 

Læs indlægget "Tanker efter en konflikt".

Medicinrådet søger folk til fagudvalg

Medicinrådet er et uafhængigt råd, der udarbejder anbefalinger af, hvilke nye lægemidler der skal være mulige standardbehandlinger på landets sygehuse.

DASYS er netop nu i gang med en lang række udpegninger af sygeplejersker til Medicinrådets fagudvalg, og det sker gennem de faglige selskaber. Hold derfor øje med dit faglige selskab i forhold til, om der skulle være udpegninger inden for dit speciale.

Læs mere om medicinrådet og fagudvalgene

Behandlingsrådet får repræsentant 
fra Dansk Sygepleje Selskab

Danske Regioners bestyrelse har etableret Behandlingsrådet, der i sommers åbnede op for de første evalueringsforslag. Behandlingsrådets formål er at evaluere, om udgifterne til en behandling eller teknologi i sundhedsvæsenet står mål med effekten for patienterne. Det sker ud fra principperne ”Mest sundhed for pengene”, ”Faglighed og armslængde til det politiske system”, ”Åbenhed” og ”Lighed”.

Dansk Sygepleje Selskab har fået en repræsentation i rådet, som varetages af formand for DASYS Pia Dreyer.


Hold øje med behandlingsrådets fagudvalg

Behandlingsrådet består af tre enheder: Rådet, sekretariatet og fagudvalgene. Behandlingsrådet kan udarbejde anbefalinger for anvendelse af medicinsk udstyr og sundhedsteknologi. Indgangen til Behandlingsrådet er typisk en ansøgning om at få evaluereret et nyt eller eksisterende produkt.

I løbet af efteråret vil der løbende være udpegninger til fagudvalgene, og det sker, ligesom med Medicinrådet, via de faglige selskaber. Så hold øje med dit faglige selskab i forhold til, om der skulle være udpegninger inden for netop dit speciale.

Læs mere om Behandlingsrådet og fagudvalgene.

Sygeplejefaglige aftryk på journalbekendtgørelse 

1. juli i år trådte bekendtgørelsen om journalføring med tilhørende vejledninger i kraft. DSR har haft to pladser i dette arbejde, og Jeanette Finderup, der er formand for DASYS' dokumentationsråd, har besat den ene af disse pladser.

Det er lykkedes at sætte flere sygeplejefaglige aftryk på journalbekendtgørelsen og dens vejledning.

Læs mere om de aftryk, vi har sat.

DASYS' strategi 2025 er godkendt

DASYS’ strategi 2025, som er udarbejdet af DASYS’ råd og bestyrelse samt de faglige selskaber, er nu endeligt godkendt efter en høringsrunde i foråret.

Dansk Sygepleje Selskabs strategi består af en vision for 2025, hvor vi arbejder ud fra fire pejlemærker - fagligt fokus, synlighed, internationalisering og organisering -  med tilhørende strategiske tiltag.

Læs DASYS' strategi 2025

Dokumentationskonference gennemført 

Årets dokumentationskonference er netop løbet af stablen som en hybrid-konference den 5. og 6. oktober.

Temaet var denne gang, hvordan den sygeplejefaglige journalføring har betydning for patienten og sygeplejen.

Læs mere om den overståede konference.

Udpegninger siden sidst

Siden marts 2021 er Dansk Sygepleje Selskab blevet inviteret til at deltage i flere udvalg og arbejdsgrupper. Tak til de sygeplejersker, der har meldt sig.

Det drejer sig om følgende: 

Medicinrådets fagudvalg

Kroniske myeloproliferative sygdomme 
Mette Munk
FS: Kræftsygeplejersker

Knoglemarvskræft
Mikkel Christoffersen Egelund
FS: Kræftsygeplejersker

Gigtsygdomme
Annette de Thurah
FS: Reumatologiske Sygeplejersker

Lungekræft
Marianne Cumberland
FS: Kræftsygeplejersker

Brystkræft
Guri Spiegelhauer
FS: Kræftsygeplejersker
Cushings syndrom
Lone Muxoll Storkfelt
FS: Diabetessygeplejersker

Atopisk eksem
Britt Nilausen
FS: Dermatologiske Sygeplejersker

Inflammatoriske lidelser
i næse og bihuler

Christiane Holbæk Haase
Gitte Hanstad
FS: Øre-, Næse- Halskirurgiske sygeplejersker

Lipidforstyrrelse
Ingen udpegning

Fenylkenonæmi
Ingen udpegning

Arbejdsgrupper mv.

Følgegruppe vedr. Ny Fælles Retning i ældreplejen – marts.
Bente Høy
FS: Geriatriske sygeplejersker, næstformand i DASYS

Arbejdsgruppe i Sundhedsstyrelsen vedr. faglig kvalitet og kompetencer på ældreområdet – april.
Bente Høy
FS: Geriatriske sygeplejersker, næstformand i DASYS

Coronas afledte konsekvenser for kronisk sygdom og multisygdom – workshop i Danske Regioner 27. april
Pia Dreyer
FS: Anæstesi-, intensiv- og opvågningssygeplejersker, formand for

Arbejdsgruppen vedr. etablering af en specialuddannelse for sygeplejersker i akutsygepleje - maj
Irmgard Birkegaard
FS: Geriatriske sygeplejersker

Danske Regioner: Den nationale Styregruppen for LKT.  – genudpegning maj
Pernille Langkilde
FS: Øre-næse-halskirurgiske Sygeplejersker

Coronas afledte konsekvenser for sundhed og trivsel for kræftpatienter – workshop i Danske Regioner 4. maj
Helle Mathiasson
FS: Kræftsygeplejersker

 
Hjerte-kar-området – workshop i Danske Regioner 26. maj
Ulla Dam-Schmidt
FS: Kardiovaskulære og Thoraxkirurgiske Sygeplejersker

Faglig dialog om nærhospitaler – møde i Sundhedsstyrelsen 20. maj
Marianne Jensen
FS: Sygeplejersker der arbejder med udvikling og forskning
Karina Bruun
FS: Nefrologiske Sygeplejersker

Følgegruppe vedr. Sundhedsstyrelsens initiativ 'Virksom rehabilitering for ældre' – juni
Ninna Uhrlund
FS: Sygeplejersker i Kommunerne

Modningsarbejdsgruppe for etablering af en fast forvaltning af en national sygeplejefaglig terminologi
Jeanette Finderup
DASYS’ Dokumentationsråd

Nationalt Forum for Børnekræft (Sundhedsstyrelsen Sygehusplanlægning)
Grete Ingemann
FS: Ledende Sygeplejersker

Arbejdsgruppe vedr. senfølger efter covid-19  august
Charlotte Sandau Bech
FS: Lunge- og Allergisygeplejersker

Arbejdsgruppen vedr. nationale kliniske anbefalinger for beroligende medicin – september
Kathrine Schroll
FS: Psykiatriske Sygeplejerske

Høringer siden sidst

Siden marts 2021 er DASYS blevet indbudt til at deltage i en række høringer:

 • National klinisk retningslinje for hofteartrose – marts
  Bidrag fra FS: Ortopædkirurgiske Sygeplejersker
   
 • National klinisk retningslinje for udredning og behandling af ADHD hos børn og unge – marts
  Bidrag fra FS: Psykiatriske Sygeplejersker
   
 • Høring af ny national klinisk retningslinje for behandling af forreste korsbåndslæsioner – april
  Ingen bemærkninger til høringen.
   
 • NKR udredning og behandling af diabetiske fodsår – april
  Bidrag fra FS: Diabetessygeplejersker.
   
 • Høring over forslag til Behandlingsrådets proceshåndbog og metodevejledning for evaluering af sundhedsteknologi – maj
  Ingen bemærkninger til høringen.
   
 • RKKP: Vedtægter og vejledning for arbejdet i styregrupperne for de kliniske kvalitetsdatabaser - maj
  Bidrag fra Dokumentationsrådet
   
 • Styrelsen for Patientsikkerhed: Høring over udkast til vejledning om journalføring på sygehuse og det præhospitale område, journalføring i almen praksis og speciallægepraksis samt sygeplejefaglig journalføring – juni
  Bidrag fra FS: Sygeplejersker i Kommunerne
  Bidrag fra FS: Sygeplejersker der arbejder med børn og unge
  Bidrag Dokumentationsrådet.
   
 • Styrelsen for Patientsikkerhed: Høring over udkast til vejledning om brug af telemedicin – juni
  Bidrag fra Dokumentationsrådet.
   
 • SUM. Høring over udkast til bekendtgørelse om generelt informeret samtykke til mindre behandlinger af varigt inhabile patienter – juni
  Bidrag fra FS: Sygeplejersker i Kommunerne.
   
 • Underernæring: Opsporing, behandling og opfølgning af borgere og patienter i ernæringsrisiko - Vejledning til kommuner, sygehus og almen praksis – juli
  Bidrag fra FS: Øre-Næse- Halskirurgiske sygeplejersker
   
 • SUM. Udkast til bekendtgørelse om pilotprojekt om udveksling af oplysninger i forbindelse med graviditet i graviditetsmappen – august
  Bidrag fra Dokumentationsrådet
   
 • Høring over revideret bekendtgørelse om specialuddannelsen til sundhedsplejerske – august
  Bidrag fra Uddannelsesrådet
   
 • Høring om forslag til at mindske unødig behandling og undersøgelse: "Vælg klogt" – oktober 
  Bidrag fra Dokumentationsrådet inklusiv bilag
   
Dansk Sygepleje Selskab på Facebook
Dansk Sygepleje Selskabs hjemmeside
Copyright © 2021 Dansk Sygepleje Selskab, All rights reserved.


Vil du ændre dit abonnement?
Tilpas dine præferencer eller afmeld nyhedsbrev.

Email Marketing Powered by Mailchimp