Copy
Deze nieuwsbrief informeert u over
Agrarisch Natuur- en Landschapsbeheer 2016.
Header Agrarisch natuur- en landschapsbeheer 2016, nieuwsbrief

Voorwoord

De zomerse temperaturen vermoeden geen herfst. De natuur met de vele herfstkleuren laat wel zien dat het najaar echt begonnen is.

Voor de collectieven komen er informatiebijeenkomsten aan over het beheerjaar 2018. Provincies en collectieven bereiden zich ook voor op het gesprek met elkaar over wat er goed gaat. De voormalige Staatsecretaris van EZ heeft € 40 miljoen extra beschikbaar gesteld voor het agrarisch natuurbeheer. Een nieuwe impuls voor het behoud weide- en akkervogels in landbouwgebieden. En wilt u de laatste stand weten in de deelprojecten van het ANLb, lees snel verder.Tjeerd Kampstra
directeur ai. BIJ12


In deze nieuwsbrief:

Voorbereiding jaarlijks ‘Goed Gesprek‘

De provincies en collectieven bereiden zich voor op het voortgangsgesprek in november.
Een evaluatie van de praktijk en effectiviteit van het agrarisch natuur- en landschapsbeheer door de collectieven. Dat is het doel van het voortgangsgesprek dat de collectieven en provincies met elkaar gaan voeren.


Bespreek resultaten, aandachtspunten en wensen

Hoe is het beheerjaar verlopen? Wat ging goed, wat kan beter? Is het gelukt om het doelbereik van het Natuurbeheerplan te realiseren? Worden de ecologische afspraken gehaald? Welke afspraken maken provincie en collectief voor komend jaar? Er is gespreksstof te over.

Om te borgen dat alle relevante onderwerpen aan bod komen, is er een format input voortgangsgesprek voor provincies en collectieven. Het formulier is iets gewijzigd. Het gaat om een logischere bundeling van de monitoringsgegevens.

Het veld in voor akkervogels

Een veldexcursie op 23 augustus 2017 over het beheer voor akkervogels start in Lelystad op Vogelweg 14. Een toepasselijkere naam had niemand kunnen verzinnen. 

Veldexcursies dragen bij aan effectiever beheer. Voedselakkers voor akkervogels beheren is een spanningsveld tussen voldoende voedsel bieden voor de vogels en de onkruiden de baas blijven, zo blijkt. Samen zoeken de deelnemers naar beheer met een hogere effectiviteit. Regelmatig organiseren collectieven kennisuitwisseling in het veld, en dat werkt. Het werkt heel goed zelfs. De uitwisseling tussen boeren, experts en coördinatoren van een collectief geeft rap oplossingen voor allerhande praktijkvragen.
 

Velduitwisseling altijd zinvol

Natuurlijk  zijn er verschillen in interpretaties en visies. Beheertips zijn natuurlijk niet overal één op één door te voeren, al was het maar vanwege de grondsoort of de waterstand. Zinvol is een velduitwisseling altijd, alleen al om de eigen opties voor een beter beheer te verkennen. Het is overigens raadzaam, voordat beheertips worden doorgevoerd, dit met het betreffende collectief te bespreken. Het collectief kan dan bij RVO.nl nagaan of een maatregel consequenties heeft voor de beschikking.

Lees meer over deze veldexcursie.

Voorbereiding indienen jaarlijks beheer 2018

De agrarische collectieven dienen hun opgave voor de geplande beheeractiviteiten in 2018
(het jaarlijks beheer) vóór 15 december 2017 in. Deze deadline is scherp. Daarom doen collectieven er goed aan om de beheercontracten met de deelnemers nu al zo ver mogelijk voor te bereiden.


Collectieven vragen voor het Agrarisch Natuur en Landschapsbeheer (ANLb) vanaf 2016 eerst subsidie aan via de gebiedsaanvraag. Daarna dienen ze hun jaarlijks beheer in bij RVO.nl met daarin de percelen van alle deelnemers. Het gaat hierbij om het voorgenomen jaarlijks beheer zoals dat is ingetekend in SCAN-GIS.

 

Informatiebijeenkomsten

Op 23, 27 en 30 oktober organiseren RVO.nl en BoerenNatuur.nl drie informatiebijeenkomsten over beheerjaar 2018. Peter van de Boel (RVO) geeft een overzicht van de wijzigingen in de ANLb-verordening en de koppeltabel, waarna Gerard van Drooge met u door de nieuwe pakketten, procedures rond de meldingen en ICT-aanpassingen zal lopen. U kunt zich aanmelden voor één van de bijeenkomsten via het secretariaat van BoerenNatuur.nl door een mail te sturen naar info@boerennatuur.nl.

Indienen verantwoording betaalverzoek 2017

Extra beheersubsidie voor behoud weide- en akkervogels

De voormalige Staatsecretaris van EZ heeft € 40 miljoen extra beschikbaar gesteld voor het agrarisch natuurbeheer. Het extra geld is bedoeld voor het versterken van de biodiversiteit en is een mooie extra impuls voor het behoud van weide- en akkervogels in landbouwgebieden.
Van de € 40 miljoen is € 22 miljoen bestemd voor beheersubsidie, € 9 miljoen voor maatregelen / investeringen en € 9 miljoen voor pilots voor verduurzaming van het GLB vanaf 2021. Het geld wordt ingezet in de periode 2018 – 2021 en moet landen op het boerenerf bij de deelnemers van de agrarische collectieven.

De provincies hebben op 6 oktober 2017 gezamenlijk besloten open te stellen voor de leefgebieden Open Grasland en Open Akker van het Agrarisch Natuur- en Landschapsbeheer (ANLb). Verbreding naar de leefgebieden Droge- en Natte dooradering is eventueel mogelijk, zolang de subsidie ten goede komt aan de boerenlandvogels. Daar doen we het immers voor! Gedeputeerde Staten van de provincies geven in oktober 2017 in een openstellingsbesluit aan voor welk extra bedrag de agrarische collectieven subsidie kunnen aanvragen en voor welke leefgebieden zij de subsidie openstellen. De extra subsidie is een uitbreiding op de lopende gebiedsaanvragen van de collectieven.

Extra beheer vanaf 2019 in een enkele provincie

Een enkele provincie kiest ervoor om, in overleg met de collectieven, geen extra ANLb-subsidie open te stellen voor 2018, maar afspraken met de collectieven te maken over extra beheer vanaf 2019. Het bedrag dat provincies en collectieven niet inzetten voor extra agrarisch natuurbeheer in 2018, blijft namelijk beschikbaar voor een openstelling voor het ANLb voor 2019.

Boerenlandvogelstrategie

Naast het openstellen van de extra ANLb-subsidie, gaan de provincies de komende maanden een boerenlandvogelstrategie opstellen, met een analyse van de bestedingen in de provincies. Dat geeft beeld en richting van hoe provincies en collectieven de extra middelen zo effectief mogelijk kunnen benutten en welke maatregelen in welke leefgebieden daarvoor nodig zijn. Dit in aanloop naar een extra openstelling van € 9 miljoen voor maatregelen / investeringen in de loop van 2018.


Vragen?

Lees hier de meestgestelde vragen en antwoorden.

Efficiënter en effectiever ANLb: de resultaten tot nu toe

Het Agrarisch Natuur- en Landschapsbeheer (ANLb) optimaliseren en verder ontwikkelen, dat is het doel van het project ANLb 2.0, dat begin 2017 van start ging. Zodat het ANLb leuker en makkelijker wordt. Er zijn na drie kwartalen al heel wat verbeteringen doorgevoerd die
bijdragen aan een efficiënter en effectiever ANLb.


Voor de deelprojecten ’Vereenvoudiging’,  ‘ ICT’,  ‘Kennis’ en ’Water’ lichten we de verbeteringen toe die al gerealiseerd zijn. Het project loopt nog tot en met juni 2018. De gevisualiseerde tijdlijn geeft een beeld van de verdere ontwikkelingen die nog op stapel staan.
 

Meer over de deelprojecten

Lees de uitgebreide toelichting op de deelprojecten en meer over hoe het werk vergemakkelijkt en de samenwerking verbeterd kan worden. Heeft u vragen, mail naar de projectleider karin.cox@bij12.nl.

Natuur en Landschap op www.bij12.nl

Via www.bij12.nl houden wij u ook op de hoogte van de ontwikkelingen rondom het Subsidiestelsel Natuur en Landschap (SNL) en het Agrarisch Natuur- en Landschapsbeheer. U vindt op de website vastgestelde, afgestemde SNL-documenten zoals de Subsidieverordening (SVNL), de Koppeltabel en relevante nieuwsberichten.

De informatie over het Agrarisch Natuur- en Landschapsbeheer vindt u voortaan onder: https://www.bij12.nl/onderwerpen/natuur-en-landschap/subsidiestelsel-natuur-en-landschap/agrarisch-natuurbeheer-anlb/

U vindt hier ook de basisinformatie over het ANLb, waaronder:
Copyright © *|2014|* *|LIST: BIJ12
Alle rechten voorbehouden.


Volg ons op twitter:
@ANLb2016
Email Marketing Powered by Mailchimp