Copy
Deze nieuwsbrief informeert u over
Agrarisch Natuur- en Landschapsbeheer 2016.
Header Agrarisch natuur- en landschapsbeheer 2016, nieuwsbrief

Voorwoord

In de vorige nieuwsbrief las u nog over de gebiedsaanvragen die de collectieven hebben ingediend en de beoordeling ervan door de provincies. Inmiddels hebben bijna alle provincies beschikkingen verleend op basis van de gebiedsaanvragen. Verderop in deze nieuwsbrief meer over wie nu nog welke stappen moet nemen om begin 2016 aan de slag te kunnen met het vernieuwde agrarisch natuur- en landschapsbeheer. 

De collectieven 'mogen' in elk geval aan de slag. Half oktober ontvingen zij allemaal het certificaat collectief Agrarisch Natuur- en Landschapsbeheer. Een hele prestatie. Maar, hoe gaan provincies straks meten of het nieuwe stelsel echt effectief is? Draagt het stelsel bij aan de instandhouding van de doelsoorten zoals beschreven in het beleid? Er is een landelijke monitoringsmethodiek uitgewerkt die hier duidelijkheid over moet verschaffen. 

Op 1 januari 2016 gaat het vernieuwde agrarisch natuurbeheer dan van start. Een mijlpaal! Graag kijken we met direct betrokkenen terug en vooruit tijdens een landelijke bijeenkomst begin 2016. Wat ging er goed, wat minder, maar vooral ook: hoe gaan we nu verder?  Hugo van de Baan                                          
Programmamanager Agrarisch Natuur- en Landschapsbeheer 2016

In deze nieuwsbrief:

Startbijeenkomst agrarisch natuur- en landschapsbeheer  

De voorbereidingen voor het vernieuwde stelsel Agrarisch Natuur- en Landschapsbeheer worden de komende maanden afgerond. Op 1 januari gaat het agrarisch natuur- en landschapsbeheer volgens de nieuwe werkwijze van start. De afgelopen jaren is door de verschillende betrokken partijen veel werk verzet om dit te kunnen realiseren. Een knappe prestatie. Waar staan we nu?

Tijdens een bestuurlijke bijeenkomst in februari 2016 kijken we in vogelvlucht terug op deze periode van voorwerk. Wat ging goed en wat kan beter, maar we kijken vooral ook vooruit: een blik in de toekomst van het Agrarisch Natuur- en Landschapsbeheer. De collectieven gaan nu aan de slag met het uitvoeren van het beheer volgens het vernieuwde stelsel. Hoe zorgen we er met elkaar voor dat we de doelen scherp voor ogen houden en de juiste resultaten bereiken?

De bijeenkomst wordt georganiseerd door IPO, SCAN, BIJ12 en RVO.nl in samenwerking met het ministerie van EZ. Uitnodigingen worden verstuurd als de datum definitief is.

Methode monitoring agrarisch natuurbeheer opgesteld

Gaat de natuur er met het vernieuwde stelsel Agrarisch Natuur- en Landschapsbeheer echt op vooruit? Om de effectiviteit van het nieuwe stelsel te bepalen, is monitoren cruciaal. Daarom is een landelijk meetnet voor agrarisch natuur- en landschapsbeheer uitgedacht, dat gegevens moet leveren voor een betrouwbaar antwoord op deze vraag. Eind november beoordeelt de Ambtelijke Adviescommissie Vitaal Platteland (AACVP) de monitoringsopzet.
 
Komen er straks meer kieviten in gebieden met agrarisch natuurbeheer voor of zijn het er evenveel op agrarische percelen zónder agrarisch natuurbeheer? Dat is de hamvraag die al decennia op een antwoord wacht. Een betere monitoringssystematiek moet de vraag beantwoorden. 

Lees het hele artikel.

Beschikking verleend: aan de slag en nog herbeschikken?

Nagenoeg alle provincies hebben in de maand oktober de beschikkingen verleend op de gebiedsaanvragen van de collectieven. De overige provincies hebben de beschikkingen bijna rond en verwachten deze een dezer dagen af te geven. Dat betekent dat de collectieven definitieve afspraken kunnen maken met beheerders over het beheer dat zij in 2016 verwachten uit te voeren.
 

Opzeggen doorlopende SNL-contracten mogelijk tot en met 15 november

De deadline voor het opzeggen van de doorlopende agrarische beheercontracten van het Subsidiestelsel Natuur en Landschap (SNL) is 15 november. Wanneer een deelnemer zijn SNL-contract voortijdig wil beëindigen om mee te kunnen doen met het vernieuwde Agrarisch Natuur en Landschapsbeheer vanaf 2016, heeft hij dus tot en met 15 november 2015 de tijd heeft om het lopende contract op te zeggen. Oorspronkelijk was deze datum 1 november. Een aantal collectieven heeft in hun gebiedsaanvraag extra hectares en budget opgenomen om overstappers mee te kunnen nemen.
 

Tijdpad

 • Tot 15 november: het collectief maakt afspraken met de potentiële overstappers. Overstappers worden allemaal opgenomen in het beheerplan van het collectief voor 2016.
 • Uiterlijk 15 november: beheerders die overstappen, zetten hun lopende subsidie stop bij RVO.nl en geven dit door aan het collectief. RVO.nl levert elke maandag informatie over de overstappers aan de provincies. Het collectief doet hetzelfde. De provincie bundelt de informatie en verstuurt deze naar RVO.nl en collectief.
 • 18 november: RVO.nl stuurt definitieve lijst met overstappers aan provincies.
 • 18 - 20 november: provincies leveren definitieve lijst met overstappers aan collectieven en gebiedscoördinatoren.
 • 20 - 25 november: collectieven bepalen in overleg met provincies of het naar beneden bijstellen van de beschikking nodig en wenselijk is.
 • 22 november: Beheerders die overstappen worden via een centrale actie uit de SNL-applicatie (de Toolkit) gehaald.
 • 25 november: collectief dient een verzoek tot herbeschikken in bij provincie.
 • 25 nov – 4 december: provincie beoordeelt het wijzigingsverzoek en stelt in afstemming met RVO.nl een concept-herbeschikking op.
 • 1 – 15 december: Collectieven checken het ingetekende beheer en de relatienummers van de beheerders in SCAN-GIS applicatie.
 • 4 – 11 december: RVO.nl beoordeelt concept-herbeschikking en geeft advies af aan provincie.
 • 11 – 15 december: provincies besluiten definitief tot herbeschikken en versturen de herbeschikking naar het collectief.
 • 31 december: collectief dient beheerplan voor 2016 in bij RVO.nl.
Lees het hele artikel voor meer informatie over de voortgang van opgezegde SNL-contracten en herbeschikken.

Collectieven ontvangen ‘rijbewijs’ agrarisch natuurbeheer

Op donderdagmiddag 15 oktober ontvingen alle veertig collectieven hun certificaat collectief Agrarisch Natuur- en Landschapsbeheer tijdens een feestelijke bijeenkomst. Jan Pieter Lokker (voorzitter Certificeringscommissie SNL) en Jan Jacob van Dijk (gedeputeerde Gelderland en IPO-portefeuillehouder Vitaal Platteland) reikten de certificaten uit.

Het certificaat is een belangrijk ijkpunt op weg naar het vernieuwde Agrarisch Natuur- en Landschapsbeheer 2016 (ANLb2016). Het is een voorwaarde om in aanmerking te komen voor de subsidie voor agrarisch natuur- en landschapsbeheer. Het certificaat is ook het bewijs dat elk collectief een professionele werkwijze heeft opgezet en vastgelegd in een eigen kwaliteitshandboek. "Er is veel werk verzet. Het ‘rijbewijs’ is binnen, nu kunnen de collectieven plaatsnemen achter het stuur en kilometers gaan maken", aldus gedeputeerde van Dijk.

De collectieven laten zien hoe hun organisatie te werk gaat bij de uitvoering van het Agrarisch Natuur- en Landschapsbeheer 2016 (ANLb2016) via een ‘kwaliteitshandboek’. Het afsluiten van de beheercontracten met de deelnemers van het collectief, de aanpak van controles in het veld (schouw) en de wijze waarop het collectief met eventuele geschillen omgaat, zijn voorbeelden van zaken die in het kwaliteitshandboek zijn beschreven.

Lees het hele bericht en bekijk de sfeerimpressie van de bijeenkomst.

Nieuw(s) op het Portaal Natuur en Landschap

Via het Portaal Natuur en Landschap houden wij u ook op de hoogte van de ontwikkelingen rondom het Agrarisch Natuur- en Landschapsbeheer 2016. U vindt hier o.a. de vastgestelde, afgestemde documenten en relevante nieuwsberichten.

U vindt het openstellingsbesluit na publicatie op de website van uw provincie. Op het portaal Natuur en Landschap vindt u de links naar de al gepubliceerde openstellingsbesluiten. Actueel is op dit moment nieuws uit de provincies over afgegeven beschikkingen voor agrarisch natuur- en landschapsbeheer. U leest de berichten hierover zowel op de provinciale websites als op het portaal Natuur en Landschap. 
Copyright © *|2014|* *|LIST: BIJ12
Alle rechten voorbehouden.


Volg ons op twitter:
@ANLb2016
Email Marketing Powered by Mailchimp