Schoul an der Dällt 
Bâtiment Cycle 1
E Mëttwoch, de 4. Dezember 2013 kënnt de Kleeschen
um 15.00 Auer an de CENTRE CULTUREL op Minsbech.
 
Mir invitéieren Iech, léif Elteren, mat Äre Kanner bei dëser Feier derbäi ze sinn dei vun eenzelne Schoulklassen aus dem Cycle 1, 2 an 3.1 an der Museksschoul encadréiert gëtt
 
 
Opgepasst! Dëst gëllt nëmme fir d’Kanner vun 0-4 Joer, déi nët zu Minsbech an d’Schoul ginn.
 
Dës Feier ass organiséiert vun der Gemeng an Zesummenaarbescht mam Léierpersonal a mat der Elterevereenegung.
Le mercredi, 4 décembre 2013 St. Nicolas rendra visite aux enfants
à 15.00 heures au CENTRE CULTUREL à Munsbach.
 
Chers parents, nous vous invitons chaleureusement à assister avec vos enfants à cette fête traditionnelle, qui sera encadrée par des représentations de différentes classes des Cycles 1, 2 et 3.1 et de l’école de musique
 
 

Attention!: Ceci ne concerne que les enfants de 0 à 4 ans, qui ne fréquentent pas l’école fondamentale à Munsbach,
 
 
Fête organisée par la Commune de Schuttrange, en collaboration avec le personnel enseignant et l’Association des Parents d’Elèves

 
Copyright © 2013 Schoul an der Dällt, All rights reserved.
Email Marketing Powered by Mailchimp