SCHOUL AN DER DÄLLT - Munsbach

Like Schoul an der Dällt - Newsletter Décembre / 2015 on Facebook

 

Newsletter  Décembre / 2015 

Dat ganzt Personal vum Campus an der Dällt wënscht Iech alleguer schei Chrëschtdeeg an e gutt Rutsch an dat neit Joer.

 
 
 Umänderungen im 
 Schultransport 
 
 Modification 
 duTransport scolaire 
  
Leif Elteren,
Wie schonn am November ugekënnegt, deele mir Iech heimat den neien Plang vum Schoultransport mat.
Dësen neien Horaire trëtt no der Chrëschtvakanz den 4.1.2016 a Kraaft.
Mir soen Iech Merci fir  äert Versteesdemech.
 
 

Liebe Eltern,
Wie im November bereits angekündigt teilen wir Ihnen hiermit den neuen Fahrplan des Schultransportes mit.
Dieser tritt nach den Weihnachtsferien ab 4.1.2016 in Kraft.
Wir danken Ihnen für  Ihr Verständnis.
 

Chers parents,
Comme annoncé au mois de novembre nous vous communiquons en annexe le nouvel horaire du transport scolaire.
Cet horaire entre en vigueur après les vacances de noël à partir du 4.1.2016.
Nous vous remercions de votre compréhension.


 
 
Office nationale de l'enfance
 

 

Download


 

 

Download der neuen Buspläne

Télécharment des nouv. horaires du transport scolaire

 

       

 

 

Copyright © 2015 Schoul an der Dällt, All rights reserved.


Email Marketing Powered by Mailchimp
unsubscribe from this list | update subscription preferences