SCHOUL AN DER DÄLLT - Munsbach

Newsletter  Novembre / 2015 Umänderungen im 
 Schultransport 
 
 Modification 
 duTransport scolaire 
 
Léiw Elteren,

Bedéngt duerch e Chantier an der rue de Canach musse mir de Bustransport ab dem 16.11.2015 komplett reorganiséieren. Des Reorganisatioun ass provisoresch bis den 18.12.2015 (Enn vum Chantier). Wichteg Neierung ass dass mer elo mat 3 Bussen fueren, an den Horaire vum Bus 2 an 4 an eng Linn n° 2 zesummegeluecht ginn.
De neie Busplang fannt dir am Download niewend desem Text.
Fir den 4.1.2016 wäerte mir Iech den definitiven neien Bustransport matdeelen.
Mir soen Iech Merci fir äert Versteesdemech.
 

Liebe Eltern,

Bedingt durch eine Baustelle in der rue de Canach, müssen wir ab 16.11.2015 den Schultransport provisorisch reorganiseren. Wichtigste Neuerung ist der Zusammenschluss der Linien 2 und 4 in eine Buslinie n° 2.
Den neuen Busplan finden sie neben diesem Text als Download.
Für den 4.1.2016 werden wir Ihnen die definitiven Fahrpläne zustellen.
Wir danken Ihnen für  Ihr Verständnis.
 

Chers parents,

En raison d’un chantier dans la rue de Canach, nous avons dû réorganiser le transport scolaire à partir du 16.11.2015. La modification principale est la fusion des lignes 2 et 4 dans une ligne n° 2.
A côté de ce texte, vous pouvez télécharger le nouvel horaire du transport scolaire.
Pour le 4 janvier 2016 une version définitive vous sera  communiquée.
Nous vous remercions de votre compréhension.

  

Office nationale de l'enfance

 

 

Download


 

Download der neuen Buspläne

Télécharment des nouv. horaires du transport scolaire 
 

       

 

 

Copyright © 2015 Schoul an der Dällt, All rights reserved.


Email Marketing Powered by Mailchimp
unsubscribe from this list | update subscription preferences