Schoul an der Dällt 
Bâtiment Cycle 1

Noruff zum Doud vum Alain Stemper (18.11.2012),
Schoulmeeschter an der Gemeng Schëtter vun 1990 bis 2012.

Den Alain war an der Schoul, wéi och privat, kee vun der spektakulärer Zort, deen duerch e groussaartegt Optrieden opgefall wär, vill éischter de Contraire. Dëst soll awer kee verstoen, wéi wann den Alain sech aus allem erausgehalen hätt fir just roueg fir sech eleng a senger Klass Schoul ze halen. Déi Zort Mënsch war hien net.
 
Nee, den Alain war e ganz engagéierten Schoulmeeschter, deen als laangjärege Member an dreiwend Kraaft vum Schoulcomité ëmmer drun interesséiert war d'Schoul weiderzebréngen a sech fir d'Wuel vun de Kanner an der Schoul anzesetzen. An do konnt ee méi wéi eng Kéier erliewen wéi hien sech matt Nohalt an Ausdauer fir eppes agesat huet, vun deem en iwwerzeegt war, awer ëmmer matt senger typescher Rou an deem Humor, deen e bis zur Läscht behalen huet.
 
Den Alain war sou ze soen, de rouende Pol an onser Schoul.                           
Sollt et emol eng Kéier op enger Versammlung méi héich hir goen, sou huet hien zwar ëmmer ganz kloer seng Positioun vertratt, huet awer meeschtens duerch eng gutt Argumentatioun a seng positiv Perséinlechkeet berouegend a schlichtend gewierkt.
 
Sou ass et och net verwonnerlech, dass den Alain zu der Zäit, wéi en nach ganz aktiv un der Schoulorganisatioun bedeelegt war, des öfteren bei schoulinterne Problemer a Problemecher, matt deenen hien direkt näischt ze dinn hat, spontan vun Aarbechtskollegen gefrot ginn ass, fir als Beroder anzesprangen.                
A meeschtens huet an sou Fäll dem Alain seng Rou, säin dréchenen Humor an och säin Talent d'Saachen net nach méi komplizéiert ze maachen, wéi se scho waren, eng Léisung bruecht.
 
Dem Alain seng Manéier fir sech net wëllen an de Mëttelpunkt ze stellen, huet hien och an der Schoul konsequent weidergeféiert, wéi e gewuer ginn ass, dass e Kriibs hätt.
Alain, du wollts deng Krankheet net grouss an d'Vitrine stellen, a wärs de net krankheetshalber länger Zäit net op der Aarbecht gewiescht, wär ville vun ons emol näischt vun denger schlëmmer Krankheet opgefall.  Waars du nämlech nees bei denge Kollegen an der Schoul, hues de ni geklot an och deng positiv Natur an Astellung zu allem war nach ëmmer onverännert do.
 
Alain, dem Léierpersonal an de Schoulkanner bleifs de ëmmer an enger schéiner Erënnerung, mä du fehls ons immens vill.
 
Guy Fonck
Copyright © 2012 Schoul an der Dällt, All rights reserved.
Email Marketing Powered by Mailchimp