Copy
 
Bekijk online arrow1
shadow2
shadow1
 

image2_50x50
 
HypotheekCompany Helping People

 

image3_50x50
 

Helping People Rentetips


 

 
image4_50x50
 
Geldverstrekker Updates

 
space
shadow1
 
Geldverstrekker Updates
 
ABN AMRO | Tips bij aanvragen voor nieuwbouw
BLG WONEN | Verbetering Inkomensbepaling Loondienst
CONNEQT | Hypotrust: klantbeeldformulier Quion 9 en vragenlijst bij Vrij Leven Hypotheek en HollandWoont bestaat 1 jaar
INTERBANK | Update kredietovereenkomst Interbank
LLOYDS BANK | Update tijdelijke coronamaatregelen

MUNT | Werkloosheid reël scenario geworden en nieuwe kennistest
NATIONALE NEDERLANDEN | Cyberrisico's, waar moet je als ondernemer beginnen
WOONFONDS | Meest innovatief hypotheekproduct 2020 en De Woongenot Weken starten
 
shadow1
 

Tips bij aanvragen voor nieuwbouw

Veel mensen dromen ervan om een eigen huis te laten bouwen, dat ze helemaal naar eigen inzicht kunnen indelen en inrichten. Er is vaak minder onderhoud nodig dan bij een oude woning, het huis voldoet aan de nieuwste veiligheidseisen en de isolatie is doorgaans beter. Om aan de groeiende vraag te voldoen, moeten tussen 2020 en 2030 in totaal 845.000 woningen gebouwd worden. 

Meer flexibiliteit bij nieuwbouw met de Woning Hypotheek
De Woning Hypotheek biedt veel flexibiliteit tijdens het aanvraagproces én de looptijd. De hypotheekvoorwaarden zijn door MoneyView ook bekroond met 5 sterren.

 • Klant profiteert tot de passeerdatum van een eventuele renteverlaging; De laagste rente geldt ook bij een renteherzieningsmoment. Als de klant verhuist, kan hij tot 6 maanden na verkoop van de woning de lagere rente meenemen.
 • Altijd 0,15% duurzaamheidskorting bij nieuwbouw; Klanten die een hypotheek aanvragen voor een nieuwbouwwoning komen altijd in aanmerking voor 0,15% duurzaamheidskorting. De korting wordt automatisch in het renteaanbod opgenomen.
 • De bankgarantie is kosteloos bij ABN AMRO; Geen extra kosten bij het afsluiten van een ABN AMRO Hypotheek. De bankgarantie is 12 maanden geldig met een mogelijkheid tot verlengen.
 • Offerte wordt na 3 maanden kosteloos en automatisch verlengd; Verlenging van de Woning Hypotheek is kosteloos. ABN AMRO brengt geen bereidstellingsprovisie in rekening. En bij annulering van de hypotheek hoeft een klant als coronamaatregel nu tijdelijk geen annuleringskosten te betalen.
Online bouwdepot
De looptijd van het bouwdepot bij een nieuwbouwwoning is 2 jaar. Deze looptijd kun je één keer verlengen met 12 maanden tot maximaal 3 jaar. De rentevergoeding over het depotsaldo is gelijk aan de te betalen hypotheekrente. Facturen van de aannemer of bonnen van de bouwmarkt declareert de klant snel, veilig en heel eenvoudig online via Internet Bankieren.

Tips bij zelfbouw (Particulier Opdrachtgeverschap)
Wonen in een huis dat helemaal naar eigen wens is ontworpen. Veel geregel, maar uiteindelijk heeft de klant wel de ideale woning. Onder zelfbouw verstaat ABN AMRO:
 • Een woning die volledig door de klant gebouwd wordt met eventuele inhuur van onderaannemers.
 • Een woning waarvan een aannemer het casco (met ramen, deuren en dakpannen) oplevert. Vervolgens bouwt de klant de woning zelf af.
Berekening financieringslast bij zelfbouw
Bouwkosten vallen meestal hoger uit dan geraamd wanneer er sprake is van zelfbouw. De financieringslast van de hypotheek bij zelfbouw is daarom gemaximeerd op 80% van de toegestane financieringslasten.

Let op: Je hoeft deze regel niet toe te passen als er gebouwd wordt door één aannemer en er een ondertekende aanneemovereenkomst met één aannemer wordt aangeleverd. Deze situatie is namelijk vergelijkbaar met Niet-Particulier Opdrachtgeverschap.

Tussentijdse inspectie halverwege de bouw
Bij zelfbouw worden de hypotheekgelden in een bouwdepot geplaatst. Zodra er 50% uit het depot is betaald, moet er een tussentijdse inspectie plaatsvinden. Het bouwdepot wordt geblokkeerd en ze vragen de klant een verklaring van tussentijdse inspectie aan te leveren. Bij voorkeur door dezelfde taxateur die de eerste taxatie heeft uitgevoerd.

Let op: deze tussentijdse inspectie is niet nodig als het gaat om zelfbouw mét een aannemer.

Tips bij Collectief Particulier Opdrachtgeverschap (CPO)
Bij Collectief Particulier Opdrachtgeverschap (CPO) ontwikkelt een groep burgers zelf een aantal woningen of een kleinschalige woonwijk. De bewoners schakelen gezamenlijk een bouwbegeleider, aannemer en architect in. Binnen een CPO-project financiert elke deelnemende particulier de eigen woning, dat kan dus ook bij ABN AMRO.

Bij het indienen van een aanvraag renteaanbod voor nieuwbouw, heb je in jouw adviespakket de keuze uit Projectbouw, Zelfbouw of CPO. Kies dan voor CPO. Dan ontvang je bij het renteaanbod ook direct de stukkenlijst die is toegespitst op CPO. Voor CPO gelden vergelijkbare regels als voor projectbouw, alleen met een aantal aanvullingen. Er moet worden aangetoond:
 • dat het CPO-project een procesbegeleider heeft ingeschakeld; 
 • dat er een achtervang is geregeld.
Hoe bepaal je de waarde bij nieuwbouw?
Bij een standaard (Niet-Particulier Opdrachtgeverschap) nieuwbouwwoning is de waarde van het onderpand:
 • De koop-/aanneemsom eventueel vermeerderd met kosten van de grond, bouwkosten, inclusief de kosten van meerwerk, de bouwrente over vervallen termijnen en renteverlies tijdens de bouw en de aansluiting op nutsvoorzieningen;
 • Het renteverlies is maximaal 4% van de koop- /aanneemsom plus de kosten van meerwerk.
Bij een standaard nieuwbouwwoning is geen taxatie nodig omdat bij NPO (Niet-Particulier Opdrachtgever) een projectontwikkelaar, woningcorporatie of gemeente de volledige juridische zeggenschap heeft over en verantwoordelijkheid draagt voor het gebruik van de grond, het ontwerp en de bouw van de woning.

Bij een Particulier Opdrachtgeverschap voor een nieuwbouwwoning is de waarde van het onderpand:
 • De getaxeerde marktwaarde.
Bij een niet-standaard nieuwbouwwoning (PO) draagt een particulier verantwoordelijkheid voor het gebruik van de grond, het ontwerp en de bouw van de woning. Daarom is hierbij een nieuwbouwtaxatie vereist om de waarde van het onderpand vast te stellen en te bepalen of het een acceptabel onderpand is.
 

 

Terug naar boven
 
Verbetering Inkomensbepaling Loondienst
Vanaf 30 juli is de manier waarop het inkomen in de Handig! Tool wordt vastgesteld veranderd. Door deze wijziging wordt er vaker het juiste type inkomen afgegeven. Het kwam vaak voor dat er onterecht werd aangegeven dat er sprake is van een niet-vast inkomen (type C) in plaats van een vast inkomen (type D). Type C zal dus minder vaak voor gaan komen. Wanneer er sprake is van een vast dienstverband en de werkgever heeft dit nog niet doorgegeven aan het UWV, kan het nog voorkomen dat er een inkomen type C uitkomt.

Het is dan ook niet meer mogelijk om bij een inkomen type C een vast dienstverband aan te tonen waardoor BLG het inkomen alsnog kan meenemen. In deze gevallen kun je de Handig! Tool niet gebruiken en zal er een werkgeversverklaring moeten worden aangeleverd.

Op de Inkomensbepaling loondienst zie je nu ook terug op basis van welke berekening het inkomen is afgegeven. Dit resulteert bijvoorbeeld in de uitkomst A1, A2…D1, D2. Ben je geïnteresseerd in hoe dit precies wordt berekend? Hier vind je de nieuwe beslisboom waarin dit wordt uitgelegd. Alle A, B en D beoordelingen kunnen worden gebruikt als toetsinkomen.
 

 

Terug naar boven
 

 
Hypotrust: klantbeeldformulier Quion 9 en vragenlijst bij Vrij Leven Hypotheek en HollandWoont bestaat 1 jaar
HYPOTRUST; klantbeeldformulier Quion 9

Geldverstrekkers en adviseurs hebben een belangrijke rol in de aanpak van fraude, witwaspraktijken en terrorismefinanciering. Dat wordt ook vanuit wet- en regelgeving verwacht.

Om invulling te geven aan deze rol heeft Quion 9 een vragenlijst ontwikkeld: het klantbeeldformulier. Dit formulier is voor nieuwe aanvragen voor Quion 9 hypotheken een onderdeel geworden van de standaard stukkenlijst en opgenomen in het renteaanbod. Let op: het invullen, ondertekenen en retour sturen via HDN geldt voor iedere klant (één formulier per persoon). 

De geldverstrekker beoordeelt het formulier vóór het uitbrengen van het hypotheekaanbod. Het kan zijn dat de geldverstrekker aanvullende vragen heeft voor de klant. Antwoorden kunnen in uitzonderlijke gevallen leiden tot een afwijzing van de aanvraag. Een hypotheekaanbod kan en wordt dan ook pas uitgebracht als de beoordeling van het klantbeeldformulier helemaal is afgerond.
 

Vragenlijst bij aanvragen Vrij leven Hypotheek

Graag brengen wij je onderstaande nogmaals onder de aandacht. Voor aanvragen voor de Hypotrust Vrij Leven is het per 27 augustus verplicht om per aanvrager een ingevulde coronavragenlijst mee te sturen bij de aan te leveren documenten. Dit geldt voor aanvragen met NHG en waarbij de klanten in loodienst zijn. In het belang van de klant wil de geldverstrekker achter de Hypotrust Vrij Leven Hypotheek inzicht krijgen in eventuele negatieve gevolgen van de coronacrisis op het inkomen van de klant. In het formulier is aangegeven bij welke antwoorden de aanvraag wordt geaccepteerd en ook wanneer ze geen hypotheek verstrekken. Klik hier voor het formulier.
 

Hiep hiep hoera! HollandWoont bestaant 1 jaar

De tijd vliegt voorbij! Een jaar geleden lanceerde Conneqt het label HollandWoont, de NHG-hypotheek van Nederland. En niet zonder succes! Want dit product, dat bijna wekelijks terug te vinden is in de top van scherpste NHG-aanbieders, werd goed omarmd door adviseurs. Bedankt hiervoor. 

 

Terug naar boven
 

Update kredietovereenkomst Interbank

De kredietovereenkomst van Interbank is gewijzigd per 2 september. De geldigheidsduur van een offerte is voortaan 30 kalenderdagen. Ook hebben ze de herroepingstermijn voor jouw klanten uitgebreid naar 30 kalenderdagen. Daarnaast vragen ze jou om extra alert te zijn op de juiste ondertekening van het contract om vertraging te voorkomen. Vanaf 13 juli vragen ze jouw klanten om bij de ondertekening van alle nieuwe kredietovereenkomsten en SEPA-machtigingen ook de datum en plaats - op de plekken waar dit wordt gevraagd - handmatig in te vullen. Zo weten ze wanneer de klant de kredietovereenkomst en de SEPA-machtiging daadwerkelijk handmatig ondertekend heeft. De datum van ondertekening wordt dan ook een duidelijk bewijsbaar moment dat de klant het aanbod accepteert. 

Interbank merkt dat nog niet alle klanten deze verplichte velden op de juiste manier invullen. Op basis van feedback van intermediairs hebben ze in deze documenten stippellijnen toegevoegd ter verduidelijking. Hiermee hopen ze dat klanten de documenten op de juiste plaatsen invullen en volledig ondertekenen.

 

Terug naar boven
 

Update tijdelijke coronamaatregelingen

Sinds eind maart van dit jaar is een aantal tijdelijke coronaregelingen van kracht om klanten zo goed mogelijk te kunnen blijven bedienen. Hieronder lees je hoe Lloyds Bank vanaf 1 september 2020 met deze regelingen omgaan.

Aanvragen betaalpauze niet meer mogelijk vanaf 1 september 2020
Vanaf nu kunnen klanten geen betaalpauze meer bij Lloyds Bank aanvragen voor hun hypotheek. Natuurlijk blijft de afdeling Bijzonder Beheer klanten bij wie het financieel tegenzit zoveel mogelijk helpen. In overleg met de klant wordt dan naar een passende oplossing gezocht binnen onze reguliere maatregelen.

Overige tijdelijke regelingen worden verlengd tot 1 januari 2021
Tot 1 januari 2021 kan gebruik worden gemaakt van de tijdelijke regelingen rondom het indienen van hypotheekaanvragen. Voor deze nieuwe einddatum bekijken ze of ze deze regelingen nogmaals verlengen. Hieronder lees je om welke regelingen dit gaat.

 • Digitaal terugsturen indicatief hypotheekaanbod; Het indicatief hypotheekaanbod mag ook digitaal naar worden teruggestuurd als versturen per post geen optie is.
 • Extra verlengen bindend hypotheekaanbod; Het bindend hypotheekaanbod is standaard zes maanden (180 dagen) geldig. Zijn er dossiers in behandeling waarvan de maximale geldigheidstermijn bijna verloopt maar kan er nog niet worden gepasseerd? Dan kan het bindend hypotheekaanbod in overleg extra worden verlengd. Is de rente in de tussentijd gestegen? Dan betaalt de klant, net als anders, een bereidstellingsprovisie.
 • Werkgeversverklaring; Voor het correct aanleveren van een werkgeversverklaring zijn er twee alternatieven: De werkgever kan de getekende werkgeversverklaring rechtstreeks aan e-mailen. Een firmastempel is dan niet nodig. of Inkomensbepaling Loondienst
 • Overlijdensrisicoverzekering; Een klant die meer dan 80% van de getaxeerde marktwaarde van de woning leent, is verplicht om voor het deel boven deze 80% een overlijdensrisicoverzekering te hebben bij een gerenommeerde verzekeraar. Lukt het niet om de overlijdensrisicoverzekering voor het passeren van de hypotheek rond te krijgen? Bijvoorbeeld omdat de klant medisch moet worden gekeurd door een arts of de verzekeraar aanvullende vragen stelt? Dan hoeft dit het tijdig passeren van de hypotheek niet in de weg te staan. 

 

Terug naar boven
 

Werkloosheid reëel scenario geworden en nieuwe kennistest

Veel sectoren in Nederland hebben het op dit moment ontzettend lastig. Dagelijks moeten lezen we in de krant over noodgedwongen ontslagen bij Nederlandse bedrijven en organisaties. Het thema ‘werkloosheid’ is helaas iets waar we meer rekening mee moeten houden. 


Dit alles was voor MUNT Hypotheken aanleiding om onderzoek te doen. Meer dan duizend Nederlanders met een hypotheek werkten hieraan mee. Munt heeft enkele belangrijke bevindingen uit dat onderzoek voor jou opgesomd.
 • Tachtig procent van de Nederlanders maakt zich geen zorgen over het voortbestaan van zijn of haar baan.    
 • Bijna de helft van de Nederlanders kan na het verlies van zijn of haar baan de hypotheeklasten langer dan een jaar ophoesten.
 • Zestig procent van de horecamedewerkers ervaart regelmatig stress over het scenario werkloosheid.
 • Een kwart van de Nederlanders ervaart angst om hun huis kwijt te raken na het verliezen van zijn of haar baan.
 • Zestig procent van de Nederlandse huizenbezitters is onbekend met de gevolgen van werkloosheid voor hun hypotheek.
 • Het scenario werkloosheid is vaak geen thema bij de koop van een huis.
 • Bijna de helft van de bevolking heeft bij het afsluiten van een hypotheek niets geregeld indien ze werkloos raken.  


Nieuwe kennistest

Munt Hypotheken heeft weer een nieuwe kennistest. Deze maand kun jij jouw kennis testen over de looptijdrente. Klik hier en doe mee. 

 

Terug naar boven
 
Cyberrisico's, waar moet je als ondernemer beginnen

De nieuwsberichten over cybercriminaliteit en datalekken komen bijna dagelijks binnen. Cybercriminelen richten zich steeds vaker bewust op mkb'ers en zzp'ers. De vraag is: wat kun je er als ondernemer tegen doen? Met de nieuwe online cybercampagne wil Nationale Nederlanden jou ondersteunen met meer informatie over cyberveiligheid. Op 24 september organiseren ze een webinar voor ondernemers. Klik hier om je aan te melden.

Hoe cyberveilig is jouw bedrijf? De gratis online cyberscan vertelt het je in een paar minuten. Je krijgt een adviesrapport met handige tips om cybercrime te voorkomen. Zo kun je direct aan de slag met cyberpreventie. Klik hier en start de gratis online cyberscan.

 

Terug naar boven
 

Meest innovatief hypotheekproduct 2020 en De Woongenot Weken starten

Woonfonds heeft met de Woonfonds Krediethypotheek de Gouden Lotus Award 2020 voor meest innovatief hypotheekproduct gewonnen! Een mooie waardering waar ze trots op zijn. Huiseigenaren met voldoende overwaarde en inkomen kunnen een krediethypotheek afsluiten. Zonder leeftijdsgrens, voor alle bestedingsdoelen en met een looptijd van 50 jaar.

Bij het afsluiten van een Krediethypotheek komt best veel kijken. Zoals een taxatie, notaris én natuurlijk hypotheekadvies. Om de start van nieuwe financiële ruimte voor jouw klant nét wat makkelijker te maken, vergoedt Woonfonds tijdelijk € 500. De actie geldt ook voor de Woningverhuur Hypotheek.
 

De Woongenot Weken starten

Tijdens de Woongenot Weken draait alles om jouw woongenot. Je hebt toegang tot de vt wonen&design beurs met heel veel wooninspiratie. Dit jaar kun je er ook nog eens lekker voor blijven zitten: het grootste woonevenement van Nederland namelijk online plaats! Als klant van Woonfonds kun je deze extra's verwachten:

✓ Als allereerste toegang tot het beursprogramma van 1 t/m 10 oktober
✓ De exclusieve Woonfonds-webinar 'smart en happy wonen'
✓ Kans op vtwonen shoptegoeden tot € 1.000.
✓ Antwoord op al jouw hypotheekvragen rondom jouw woonwensen
✓ Inspirerende interieurblogs
 

 

Terug naar boven
HypotheekCompany Rentetips
 
Rentetip 1

 

1,08%
10 jaar NHG

Lloyds Bank Hypotheek
Annuïtair en lineair

 

Rentetip 2


 

1,37%
20 jaar NHG

Holland Woont Hypotheek
Annuitair/lineair

 

Rentetip 3
 
1,73%
30 jaar 

Aegon hypotheek
Annuïtair en lineair
 
shadow1
icon-facebook icon-twitter icon-youtube icon-linkedIn
HypotheekCompany
Lasondersingel 105
7514 BN  Enschede
Telefoon :  053 - 480 24 00
www.hypotheekcompany.nl

Je ontvangt deze e-mail omdat je aangesloten bent bij HypotheekCompany.

Uitschrijven

Email Marketing Powered by Mailchimp

Aan de inhoud van deze nieuwsbrief kunnen geen rechten worden ontleend. Wijzigingen en typefouten worden voorbehouden. Copyright © 2017 HypotheekCompany.