Copy
View this email in your browser
Editie #20 - Januari 2022
Nieuwsbrief ABR-Zorgnetwerken NH-FL: Januari 2022

De eerste ABR-nieuwsbrief van 2022!

Voor u ligt onze eerste ABR-nieuwsbrief van 2022. In 2022 zullen wij elke twee maanden een nieuwsbrief publiceren, om zo de aandacht te vestigen op ontwikkelingen die gericht zijn op het beperken van het ontstaan en de verspreiding van antibioticaresistentie. Met vakmanschap en een goede samenwerking kunnen wij ons verweren tegen deze ‘slow pandemic’. Het ABR-zorgnetwerk wil daarbij van waarde zijn voor de professionals en organisaties in de zorg. Onze intentie voor 2022 is om die waarde in 2022 te vergroten. Heeft u suggesties voor de wijze waarop het zorgnetwerk dit kan realiseren?  Laat het ons weten via: info@abrzorgnetwerknhfl.nl  Bij voorbaat dank!
 
Meldpunt uitbraken Infectieziekten & BRMO (MUIZ) krijgt vorm!

Op woensdag 24 november verzorgde Sandra de Jong (Arts M+G van GGD IJsselland) een online MUIZ - Tips & Tricks (T&T)-training. De T&T-training is op ons verzoek gemaakt, gericht op de infectieziektebestrijding (IZB) teams en markeert een volgende MUIZ-stap in onze ABR-regio. Alle zes GGD IZB teams waren vertegenwoordigd!

Het doel van de T&T-training was om het werken met MUIZ meer context te geven voor de IZB-teams. Tijdens de training loodste inhouds- en ervaringsdeskundige Sandra de deelnemers door MUIZ en werden zowel praktische als medisch inhoudelijke aspecten behandeld. Naast een MUIZ-demonstratie werd stilgestaan bij wat het gebruik van MUIZ nu precies betekend en juist kán betekenen voor zowel de GGD als de zorginstellingen.

Ook op het organisatorische vlak zijn inmiddels stappen gezet om in de regio te kunnen gaan werken met MUIZ. Het convenant voor het regionaal Meldpunt Uitbraken Infectieziekten & BRMO (MUIZ) met afspraken is gereed en verspreid naar de partijen waarmee gesproken is. Dit convenant is gebaseerd op een convenant dat in andere regio's wordt gebruikt. Voor het gebruik van het convenant in onze regio is het convenant getoetst door de jurist van GGD Hollands Noorden en van Cordaan (VVT koepel in regio Amsterdam). De voorzitter van het ROAZ zal als opdrachtnemer van het ABR-Zorgnetwerk dit convenant ondertekenen. Aan de deelnemende partijen is/ wordt gevraagd om het tekenblad behorende bij het convenant ingevuld en ondertekend voor 1 februari a.s. te retourneren.

Intussen zijn al meerdere getekende convenanten ontvangen. In februari zullen de partijen die hebben getekend worden geïnformeerd over de deelnemende partijen per GGD regio. De GGD is de verantwoordelijke organisatie voor MUIZ in de eigen regio. De verwachting is dat medio januari de licentieovereenkomst voor MUIZ ter ondertekening naar de DPG’en wordt gestuurd.

 

Meer informatie over MUIZ >
Het risicoprofiel van het ABR zorgnetwerk nu als infographic beschikbaar!
Wil je meer weten over ABR in de regio en het ABR-zorgnetwerk? De laatste overzichten van antibioticaresistentie voor onze regio’s zijn nu beschikbaar! Hierin kun je meer lezen over de regio en de risicogroepen, de laatste cijfers voor het antibioticagebruik, resistentiecijfers, onze projecten en nog veel meer.
Klik op bovenstaande afbeelding voor het overzicht van Noord-Holland West.
Klik op bovenstaande afbeelding voor het overzicht van Noord-Holland Oost/ Flevoland.
FTO: Juist Gebruik Antibiotica in de Eerste Lijn
Gratis verzorgd!


In deze tijden is duidelijk voelbaar hoe machteloos we staan tegen een infectie als we de middelen niet (meer) hebben. Dit gebeurt ook wanneer een bacterie resistent wordt tegen antibiotica en we de infectie niet meer kunnen behandelen. Samen kunnen we hier iets tegen doen! Spreekt dit onderwerp uw FTO-groep aan? Lees hieronder meer!
 
Meer informatie over het FTO Juist Gebruik Antibiotica >

Aankondiging:
Thuiszorgbijeenkomst in Flevoland
Als vervolg op de geslaagde bijeenkomst ‘Infectiepreventie in de thuiszorg’ in Amsterdam - zie Terugblik op 'Infectiepreventie in de Thuiszorg' (abrzorgnetwerknhfl.nl)- wordt eind maart in Flevoland een bijeenkomst georganiseerd voor de verpleegkundigen werkzaam in de thuiszorg. De exacte datum is nog niet bekend, maar het zal ook dit keer plaatsvinden in de middag.
We gaan ervan uit dat deze bijeenkomst fysiek plaatsvindt op een locatie in Flevoland. Het thema ‘Infectiepreventie in de thuiszorg’ blijft ongewijzigd, met andere interactieve presentaties en /of sprekers.
Verdere informatie met betrekking tot inschrijving, datum, locatie en natuurlijk het definitieve programma volgt spoedig. Vanzelfsprekend is ook deze bijeenkomst gratis en accreditatie zal worden aangevraagd bij de verpleegkundige beroepsvereniging(en).
Oproep voor verpleeghuizen:
Doe mee aan verbetertraject antibioticagebruik in je verpleeghuis!

Neem deel aan het implementatieproject van UNO Amsterdam en leer, begeleid door implementatie coaches, hoe je meer verantwoord antibiotica kunt voorschrijven in je verpleeghuis.  Het project start in maart 2022.

Gebruik van ondersteunende materialen
Om antibioticaresistentie in de ouderenzorg terug te dringen, is het belangrijk om infectieziekten alleen met antibiotica te behandelen als dat écht nodig is. Het Universitair Netwerk Ouderenzorg (UNO) van Amsterdam UMC heeft in de afgelopen jaren verschillende onderzoeken uitgevoerd naar hoe je infectieziekten in de ouderenzorg het beste kunt vaststellen en behandelen. De inzichten uit deze onderzoeken zijn vertaald naar verschillende praktische producten, zoals een scholingsfilmpje, zakkaartjes, observatie hulpmiddelen en een klinische les. Deze producten zijn hier beschikbaar.

Begeleiding van de UNO implementatie coach
Om uw organisatie te ondersteunen bij de implementatie van deze materialen stellen wij in de periode maart 2022-mei 2023 intensieve begeleiding beschikbaar door implementatie coaches van UNO Amsterdam. Op dit moment werft UNO Amsterdam 8-10 verpleeghuizen voor deelname aan dit implementatieproject, dat gesubsidieerd wordt door het ABR Zorgnetwerk NH-FL. Je bepaalt tijdens dit project zelf welke doelen je wilt behalen als organisatie, maakt een plan om deze doelen te behalen en voert dit uit.

Leren implementeren in groepsverband
Uitgangspunt van het project is dat de deelnemende verpleeghuizen als groep met en van elkaar leren hoe we medewerkers op de werkvloer meekrijgen om de nieuwe kennis eigen te maken en om te zetten in het handelen, welke belemmerende factoren daarvoor aangepakt moeten worden en hoe we met de inzet van verschillende strategieën een positief resultaat kunnen boeken, aansluitend bij de doelstelling van het project per organisatie.

Doe je mee?
Er is nog plaats om mee te doen aan het implementatieproject! Heeft jou organisatie interesse en/of wil je meer informatie over het project? Neem dan contact op met Josien Wijffels, implementatie adviseur UNO Amsterdam j.f.a.m.Wijffels@AmsterdamUMC.nl tel: 020 4449694 (ma t/m wo)


Welke deskundige infectiepreventie komt parttime het RCT versterken?
De Antibioticaresistentiezorgnetwerken Noord-Holland West en Noord-Holland Oost/Flevoland zoeken voor versterking van het Regionale coördinatieteam (RCT) een deskundige infectiepreventie voor gemiddeld 8 uur per week.
Ben jij een deskundige infectiepreventie met goede communicatieve en organisatorische vaardigheden en vind je het leuk om binnen een netwerk met verschillende organisatie te bewegen? Bekijk dan de vacature via onderstaande link!

 
Bekijk de vacature deskundige infectiepreventie >
Winnaars Quiz Antibiotica-awareness-week (18-24 nov)
In het kader van de World Antimicrobial Awareness Week 2021 hebben wij een quiz verspreid via  nieuwsflitsen in deze week . Alle deelnemers hartelijk dank voor de deelname! Onder de inzenders waren er zes die alle antwoorden goed hadden. Drie van deze winnaars hebben wij gesproken over wat zij dagelijks doen en waarom zij antibioticaresistentie een belangrijk onderwerp vinden.
Een van de winnaars is Anne van Schip, AIOS Ziekenhuisfarmacie bij het Amsterdam UMC (AMC). Haar specialisatie is infectieziekten en via onze webinar over Antibiotica-allergie is zij met ons netwerk in aanraking gekomen. Antibiotica en het juist gebruik hiervan is een belangrijk onderwerp dat structureel moet worden aangepakt. Anne zit sinds een half jaar in het junior A-team van het AMC en ziet dat het op dit moment best goed gaat met het voorschrift van antibiotica.
Dat is een proces wat nauw luistert, waarbij de patiënt centraal staat. Want hoeveel antibiotica schrijf je nu voor zonder dat je de patiënt tekort doet en bij welke dosering wordt er te veel voorgeschreven? Als apotheker adviseert zij over de dosering van antibiotica. Anne is enthousiast over haar deelname aan en de samenwerking in, het A-team. Zij leert veel van de andere disciplines in het A-team. 
 
Marjolijn de Ronde, recent gepensioneerd als specialist ouderengeneeskunde bij Evean is ook prijswinnaar. In haar carrière heeft ze meegedaan met onderzoeken gericht op juist antibioticagebruik in verpleeghuizen van het Universitair Netwerk Ouderenzorg (UNO Amsterdam) en ook bijvoorbeeld aan het puntprevalentie onderzoek (PPO) in verpleeghuizen in 2018. Marjolijn constateert dat in de afgelopen tien tot vijftien jaar de aandacht voor juist gebruik van antibiotica en  ook voor antibioticaresistentie is toegenomen. Een van de eyeopeners voor haarzelf is geweest dat de helft van de vrouwelijke verpleeghuispatiënten een bacteriurie heeft. Voorheen werd er ten onrechte antibiotica gegeven, omdat gedacht werd dat hiermee de klachten/ het probleem zou verbeteren. Dit heeft haar interesse in het onderwerp aangewakkerd en haar gemotiveerd om het juist gebruik van antibiotica te stimuleren binnen haar organisatie. Een van de meest lastige zaken daarbij is het goed voorlichten van patiënten en/of familieleden. Het is erg belangrijk om met hen nut en noodzaak van het voorschrijven van antibiotica en het gebruik van antibiotica te bespreken.
 
Mohamed el Bouaalate, AIOS Medische Microbiologie bij het Amsterdam UMC (AMC) gaf ook de goede antwoorden op de quizvragen. Hij is net begonnen als AIOS. Al sinds zijn coschappen in 2016 is hij enthousiast over het werk van de arts-microbioloog. Je moet snel kunnen schakelen met de verschillende afdelingen, wanneer je de testuitslagen vergelijkt met wat er voorgeschreven is. Het puzzelen met de informatie die je hebt boeit hem zeer.
Mohamed vindt dat wij het goed doen in Nederland, maar dat wij wel alert moeten blijven. Het is niet vanzelfsprekend dat antibioticaresistentie hier in Nederland altijd beperkt blijft. Buiten Nederland is de situatie (veel) minder rooskleurig, waardoor we resistentie importeren. Daarom is het belangrijk om Antibiotic Stewardship in de organisaties structureel aandacht te geven. Een goede informatie-uitwisseling is daarbij de sleutel tot succes. Door tijdige uitwisseling van relevantie informatie tussen verschillende afdelingen en organisaties kan voorkomen worden dat een patiënt onnodig antibiotica krijgt voorgeschreven.
Wist u dat...
  • Het team Eerstelijnszorg van het ZIN, drie Zinnige Zorg verbetersignalementen op het gebied van infectieziekten heeft gepubliceerd? Samen met vertegenwoordigers van de betrokken partijen heeft het Zorginstituut vastgesteld dat de zorg voor kinderen met een middenoorontsteking en volwassenen met een onderste luchtweginfectie of een urineweginfectie op onderdelen beter kan.
  • Op donderdag 20 januari het Pandamic and Disaster Preparedness Centre (PDPC) start met een maandelijkse serie webinars? Lees meer >
  • Er voor de patiënten van de huisarts op Thuisarts.nl uitleg staat over het drager zijn van een resistente bacterie? Lees meer op:  Ik ben (misschien) drager van een bacterie die niet meer reageert op antibiotica (Thuisarts.nl) >
  • Het antibioticagebruik in Europa in 2020  met 15% is gedaald? Lees meer >
    Het ECDC zegt dat deze afname vooral werd waargenomen in de eerstelijnszorg en hoogstwaarschijnlijk te wijten is aan een afname van het aantal consulten. De niveaus van antimicrobiële resistentie (AMR) blijven hoog voor verschillende belangrijke bacteriesoorten en antimicrobiële groepen. Het ECDC schat dat er jaarlijks meer dan 670.000 infecties plaatsvinden in de EU/EER als gevolg van bacteriële resistentie tegen antibiotica, resulterend in ongeveer 33.000 doden. De gezondheidslast is vergelijkbaar met die van griep, tuberculose en hiv/aids samen.
Alle nieuwe informatie of informatie per sector in één oogopslag?
Speciaal voor u verzamelen we al het nieuws op onze website in een handig overzicht.
Klik hier om het nieuwsoverzicht van november en december 2021 te bekijken. Ook is het mogelijk om informatie per sector te bekijken, zoals voor huisartsen, ziekenhuizen, verpleeg-en verzorgingshuizen, gehandicaptenzorg en thuiszorg.
Heeft u vragen over ABR? Klik hier voor meer informatie >
U ontvangt deze nieuwsbrief omdat u betrokken bent bij infectiepreventie en antibioticaresistentie.
Heeft u vragen over artikelen in deze nieuwsbrief? Neem dan contact met ons op via info@abrzorgnetwerknhfl.nl
Want to change how you receive these emails?
You can update your preferences or unsubscribe from this list.