Copy
View this email in your browser
De juiste gegevens, op het juiste moment, bij de cliënt en bij de zorgverlener. JUISTE
Onderwerpen in deze nieuwsbrief:
  • VIPP-Babyconnect Noord-Holland; waar staan we nu?
  • Bericht Ministerie van VWS; structurele financiering niet op korte termijn beschikbaar
  • Noord-Holland overweegt voorbeeld implementatie Dijklander verder in de regio te implementeren
  • Vervolgstappen komende periode
VIPP-Babyconnect Noord-Holland Noord, waar staan we nu?

We zijn sinds de subsidietoekenning in mei 2020 nu anderhalf jaar hard bezig achter de schermen om gegevensuitwisseling in de geboortezorg te realiseren. Samen met de regio Rijnmond zijn we als een van de eerste aanvragers gestart in Nederland. Gedurende het traject kwamen we erachter dat Babyconnect geen eenvoudig implementatietraject is, maar een behoorlijk ingewikkeld ontwikkeltraject.
De afgelopen periode hebben we veel gesprekken met leveranciers van de informatiesystemen gevoerd om de technische mogelijkheden en randvoorwaarden voor gegevensuitwisseling in kaart te brengen. Er is een pakket van eisen opgesteld om stap voor stap de benodigde eisen voor gegevensuitwisseling in het zorgproces per leverancier scherp te krijgen. Dit plan is besproken met de softwareleveranciers in onze regio. Uit de offertes van de leveranciers blijkt dat er een fors budget nodig is om de eenmalige en jaarlijkse kosten te kunnen dekken. Hiervoor zijn extra middelen nodig.
De materiële kosten zijn met het Landelijk Programmabureau (LPB) besproken en ook het Ministerie van VWS weet dat er aanvullende financiering nodig is. De reactie van VWS over aanvullende materiële kosten komt ook aan bod in de nieuwsbrief.
Omdat door de complexheid van het project er nog weinig concrete voortgang wordt geboekt en parallel hieraan onduidelijkheid is over structurele financiering, heeft de projectleiding een plan uitgewerkt zodat we als regio stappen kunnen blijven nemen. In deze nieuwsbrief leest u hier meer over.
Bericht Ministerie van VWS: structurele financiering niet op korte termijn beschikbaar
Het Ministerie van VWS ziet dat er structurele bekostiging nodig is om gegevensuitwisseling in de geboortezorg mogelijk te maken. VWS is hierover in gesprek met o.a. de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) en Zorgverzekeraars Nederland. Naar nu blijkt zijn, door een procedurele omissie, deze gelden niet op korte termijn beschikbaar. Pas in de voorjaarsnota van mei 2022 kan hier op zijn vroegst duidelijkheid over worden gegeven.
Omdat wij als een van de eerste regio's in het land op het punt staan financiële verplichtingen aan te gaan met de leveranciers, zullen we voor het half jaar dat we moeten wachten op zekerheid een oplossing bedenken waarmee wij vooruit blijven gaan. Wij zijn in gesprek met het LPB hoe zij ons in deze periode zo goed mogelijk kunnen ondersteunen om voortgang te blijven maken.
 
Lees meer over het bericht van VWS >
Noord-Holland overweegt proefimplementatie Dijklander verder in de regio te implementeren
Omdat door de complexheid van het project er nog weinig concrete, zichtbare voortgang wordt geboekt en parallel hieraan onduidelijkheid is over structurele financiering, heeft de projectleiding verschillende scenario’s uitgewerkt hoe we verder gaan met de implementatie van Babyconnect in Noord-Holland Noord. Met de uitgewerkte scenario’s kan een weloverwogen beslissing worden genomen over het mogelijke vervolg van het project. We hopen hiermee de koers opnieuw te bepalen en duidelijkheid te geven aan alle stakeholders in de regio. De Stuurgroep heeft in de vergadering van 2 december jl. besloten om het scenario; "regionaal verder uitbouwen van de voorbeeld implementatie in het Dijklander", verder uit te werken.  De projectleiding en ICT-architecten werken dit plan nu verder uit, waarna het in de Stuurgroep van januari 2022 zal worden besproken.
Voorbeeld implementatie 
Het delen van gegevens bij de voorbeeldimplementatie begint klein; eerst met een beperkte set gegevens (waaronder de zwangerschapskaart) en met een beperkt aantal zorgverleners. Doel van de voorbeeldimplementatie is de technische werking in de praktijk te testen. Van de voorbeeldimplementatie heeft het landelijk programmabureau een filmpje gemaakt. Hierin vertelt o.a. gynaecoloog Evelien Timmerman wat digitale gegevensuitwisseling haar en de cliënt oplevert. Bekijk de vlog >
Vervolgstappen komende periode
  • De komende periode gaan we hard aan de slag om de voorbeeld implementatie in het Dijklander ziekenhuis verder uit te werken en zo mogelijk uit te breiden met nu nog ontbrekende bronsystemen. In de voorbeeld implementatie is mogelijk gemaakt dat gynaecologen in het Dijklander ziekenhuis op een veilige manier digitale geboortezorggegevens kunnen inzien vanuit een verloskundige praktijk die met Orfeus werkt. Zij kunnen de zwangerschapskaart en de informatie die nodig is bij acute geboortezorg via een viewer inzien. Daarnaast is nu in testfase om twee verloskundige praktijken uit de eerste lijn de gegevens van gynaecologen uit het Dijklander te kunnen laten raadplegen.
  • Wij zullen deze voorbeeld implementatie verder moeten uitbouwen met de nu nog ontbrekende systemen zodat ook deze bronsystemen gegevens kunnen publiceren en raadplegen. Daarnaast gaan we op zoek naar financiering om de te nemen stappen te bekostigen.
  • De regio Zaanstreek-Waterland heeft officieel aangegeven graag bij onze regio aan te sluiten. Wij zijn met hen in gesprek over de status van het project en hoe zij zich hierin kunnen voegen.
  • Verder zal de komend periode in het teken staan van het betrekken van zorgverleners in het uitwerken van de zorgprocessen. Er zijn goede samenwerkingsafspraken nodig om tot digitale gegevensuitwisseling te kunnen komen. Bijvoorbeeld over hoe werk je nu gestandaardiseerd en hoe kunnen we dit in de regio vorm geven dat we elkaar begrijpen en dezelfde taal gebruiken. 
VIPP-Babyconnect
Betere geboortezorg door digitaal delen van informatie. Op dit moment is het nog niet of beperkt mogelijk dat geboortezorgverleners onderling én met cliënten digitaal gegevens kunnen uitwisselen. Dit komt omdat de verschillende informatiesystemen niet goed op elkaar aansluiten. Zorgverleners typen nu gegevens over en geven mondeling informatie door. Deze manier van werken is inefficiënt en foutgevoelig. Ook cliënten kunnen op deze manier hun eigen gegevens niet of beperkt inzien.  Zij moeten daarnaast bij iedere zorgverlener opnieuw hun verhaal doen, omdat gegevens niet digitaal beschikbaar worden gesteld. Veilige digitale gegevensuitwisseling moet daarin verandering brengen. Alle gegevens van voor de zwangerschap tot acht weken na de geboorte, als de Jeugdgezondheidszorg de zorg overneemt, moeten kunnen worden uitgewisseld. Iedere zorgverlener kan in het eigen zorginformatiesysteem blijven werken, maar toch beschikken over relevante informatie van andere zorgverleners. Zorgverleners kunnen op deze manier beter samenwerken.
Vragen en antwoorden

Heeft u vragen of suggesties voor VIPP Babyconnect NHN, wij horen dit graag. Deze kunt u mailen naar: babyconnect@zonh.nl 

Regio Noord-Holland Noord werkt aan de realisatie van digitale gegevensuitwisseling in de geboortezorg in samenwerking met VIPP Babyconnect. Deze nieuwsbrief is samengesteld door ZONH.

 
Twitter
Website
LinkedIn
Copyright © 2021 ZONH, All rights reserved.


Want to change how you receive these emails?
You can update your preferences or unsubscribe from this list.