Copy
Is deze email niet correct weergegeven of werken de links niet naar behoren? Bekijk deze nieuwsbrief dan in je browser
Algemeen

Het zit er bijna op...

We zijn in de laatste fase van het schooljaar beland. De examens zijn geweest en de kandidaten wachten vol spanning op hun resultaten. De andere leerlingen merken dat het naar de zomervakantie loopt. Er wordt meer getoetst, de voorlopige stand wordt opgemaakt en er wordt voorzichtig gespeculeerd over het volgende jaar.

Ondertussen is de schoolleiding samen met de staf druk bezig met de voorbereiding van het komende schooljaar: de inzet van de formatie, de samenstelling van de klassen, de bestelling van boeken, het samenstellen van de schoolgids etc. Het is altijd een bijzondere periode, enerzijds gericht op afsluiting en tegelijk gericht op een goede start na de zomer.

Dit geldt ook voor mij. Mijn werk voor het Bornego College zit er bijna op. Per 1 juli zal Hans Wildeboer de bestuurlijke verantwoordelijkheid overnemen. Dat betekent voor mij het afronden van de klussen en werkzaamheden bij Bornego en nadenken over de invulling van mijn tijd na de zomervakantie.

Met heel veel plezier heb ik de afgelopen maanden leiding mogen geven aan Bornego. Ik heb de school leren kennen als een zeer plezierige, nuchtere school. Waar terecht het motto 'Goed voor elkaar' wordt gebruikt. De sfeer is positief, de omgang met elkaar open en warm, niet alleen als personeel, maar ook met de leerlingen.

Ik wens u alle goeds en ik wens in het bijzonder het Bornego College een goede toekomst.
 
Sam Terpstra
Directeur-bestuurder a.i.
 


Muzikale toppers in Bornego muziekfinale

Op donderdag 7 juni gaat het dak eraf op Bornego Junior & Mavo. Daar vindt dan de jaarlijkse muziekfinale plaats voor leerlingen uit klas 1,2 en 3. Op het spel staat niet alleen de felbegeerde wisselbeker, maar ook een opname in een echte muziekstudio!
 
Zo’n 75 leerlingen van Bornego Heerenveen en Joure zullen donderdag 7 juni laten horen wat ze in hun mars hebben. De groepen moesten auditie doen om zich te plaatsen voor de finale. Per leerjaar wordt een winnaar gekozen en zij gaan hun nummer uiteindelijk in een professionele studio opnemen. Nieuwsgierig naar deze muzikale talenten? De muziekfinale begint om 19.30 uur op het Bornego Junior & Mavo aan de Ds. Kingweg 2 in Heerenveen. U bent van harte welkom.

 

De iPad vanaf schooljaar 2018/2019 (klas 2)

Al enkele jaren werken we op het Bornego College met de iPad. Dat deden we aanvankelijk vanaf klas 3 op Bornego Lyceum. Inmiddels wordt deze ook gebruikt door de derde klassen in Joure en vanaf volgend schooljaar (2018-2019) introduceren we de iPad in alle tweede klassen (in Joure en Heerenveen). Dat doen we omdat we de iPad zien als een hulpmiddel dat onze visie op het leren ondersteunt. In de flyer die alle ouders van leerlingen uit de toekomstige tweede en derde klas volgende week ontvangen wordt hier nader op ingegaan. In de flyer is ook praktische informatie te vinden.

 

Bornego en privacy

Zoals u vermoedelijk weet, is op 25 mei de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) officieel in werking getreden. Deze wet heeft ook gevolgen voor scholen. We krijgen meer verantwoordelijkheid in het goed beschermen van de (leerling)gegevens waarmee we dagelijks werken. We zijn druk bezig met het ‘AVG-proof’ maken van onze organisatie. De procedures hebben we inmiddels op orde en ook in de techniek hebben we stappen gezet. Met ingang van volgend schooljaar gaan we bijvoorbeeld werken met tweetrapsauthenticatie voor SOMtoday zoals medewerkers dit gebruiken. Daarnaast werken we ook aan de bewustwording van personeel en leerlingen. Ook hierin zijn al stappen gezet.
Vanwege de AVG zullen we voor de zomervakantie ook nog gericht actie nemen op de toestemming voor fotografie. Dat doen we omdat van veel leerlingen het toestemmingsformulier voor beeldmateriaal niet is ingeleverd.

Joure

Inspectiebezoek

In het kader van een standaard onderzoek is in april de vestiging Joure bezocht door de inspectie. Gekeken is of de school de wettelijke verplichtingen op een goede wijze uitvoert. Het gaat dan voortijdig schoolverlaten, melden van ongeoorloofd verzuim en preventie van schooluitval.
De inspectie heeft een positief oordeel uitgesproken over de wijze waarop de school dit aanpakt. Spijbelen komt (bijna) niet voor of wordt zeer tijdig opgemerkt. De vervolgstappen en de samenwerking met andere instanties is adequaat. In het kader van dit onderzoek is ook gekeken naar de manier waarop de school omgaat met verzoeken voor verlof. Hiervoor zijn individuele verlofaanvragen bekeken. Voor het aanvragen van verlof voor leerlingen zijn formulieren beschikbaar op de site. Daarin staat ook vermeld welke voorschriften er gelden.

 

Onderwijs in beweging

De wereld om ons heen verandert, dat zien we iedere dag. Een veranderende samenleving vraagt om ander onderwijs. Daarom is het onderwijs op Bornego Joure in beweging. Ook uit de uitkomsten van de tevredenheidsonderzoeken en gesprekken met ons Leerlingpanel en Ouderklankbord kwam de behoefte aan meer eigentijds onderwijs, differentiatie, uitdaging en ontwikkeling van ieders talenten naar voren.

We hebben als team de afgelopen periode hier met elkaar over gesproken en zijn aan het kijken hoe we volgend jaar hier handen en voeten aan kunnen geven. Een leuke opdracht waar we met veel enthousiasme aan werken. Het Leerlingpanel wordt hierbij betrokken en tijdens de komende bijeenkomst met het Ouderklankbordgroep gaan we hier ook over in gesprek. In de volgende nieuwsbrief zullen we u meer informatie geven over onze plannen. 
 

Leerlingen organiseren eigen festival

De komende weken zijn de klassen 3a en 3b tijdens de vakken CKV en Economie bezig met het organiseren van een eigen ‘festival’. Dit festival wordt gehouden op woensdag 4 juli op het schoolplein. Dit is tevens de laatste lesdag in Joure en ook Independence Day (Onafhankelijkheidsdag). Het festival past binnen LF2018. De klassen gaan binnenkort voor inspiratie op excursie naar de Blokhuispoort in Leeuwarden, het hart van de Culturele hoofdstad.
 

 

Kennismakingsmiddag eersteklassers

Woensdag 20 juni vindt de kennismakingsmiddag plaats met de nieuwe klas 1 en de mentor. De middag begint om 14.00 uur op Bornego Joure (Pasteurweg) en duurt tot 15.30 uur. 's Avonds is er een informatieavond voor de ouders van deze nieuwe leerlingen. Deze start om 19.30 uur. Ouders hebben inmiddels een uitnodiging ontvangen.

Junior & Mavo

Examen op Junior & Mavo

Vanaf dit schooljaar is de bovenbouw van de mavo gevestigd in het Junior & Mavo gebouw. Voorheen kregen klas 3 en 4 les in het schoolgebouw aan de Beugel. Dit jaar werden dus voor het eerst examens afgenomen op Junior & Mavo. Het examen is goed verlopen. Het kan soms erg warm zijn tijdens de examenperiode, maar de koele gymzaal bleek geschikt om de 100 examenkandidaten te huisvesten. Voor de examenkandidaten wacht nu een spannende tijd. Op woensdag 13 juni hopen we hun allen te mogen feliciteren met het behalen van het diploma.

 

Kennismakingsmiddag eersteklassers

Woensdag 20 juni vindt de kennismakingsmiddag plaats met de nieuwe klas 1 en de mentor. De middag begint om 13.00 uur op Bornego Junior & Mavo en duurt tot 15.00 uur. 's Avonds is er een informatieavond voor de ouders van deze nieuwe leerlingen. Deze start om 19.30 uur. Ouders hebben inmiddels een uitnodiging ontvangen.

Lyceum

Examenstress voorbij, wachten op de uitslag!

Stond de tweede helft van mei voor de examenkandidaten helemaal in het teken van het examen, de eerste helft van juni is het wachten op de uitslag. Sommige leerlingen konden niet wachten tot ze thuis waren om alles na te kijken op de site van het Cito, terwijl anderen helemaal niets nagekeken hebben. Maar voor iedereen is de vraag hetzelfde: heb ik goed genoeg gescoord om dat felbegeerde diploma te halen? Haal ik de 5,5 gemiddeld? Kan ik het Bornego vaarwel zeggen en na de zomervakantie aan mijn nieuwe opleiding beginnen?
Op woensdag 13 juni wordt bekend gemaakt wie geslaagd is, wie eventueel nog een herexamen nodig heeft en helaas ook wie het dit keer niet gehaald heeft. Kortom een spannende tijd!

 


Examens Cambridge English

Op vrijdag 8 juni en woensdag 13 juni zullen 28 leerlingen uit klas 5 havo en vwo deelnemen aan de CAE examens speaking en reading and use of English, writing and listening.
Ze hebben een jaar lang extra werk voor Engels gedaan om het vereiste niveau te bereiken en hopen dan na hun 'meesterproef' het Certificate in Advanced English in ontvangst te kunnen nemen op de PWS-avond in november.
 
 
transparent.gif
direct naar:
Algemeen
Joure
Junior & Mavo
Lyceum

Welkom groep 8
Joure
5 juni
Boeken en kluissleutel inleveren (klas 4)
 
5 juni 
Bijeenkomst Ouderklankbord
 
7 juni 
Muziekfinale 19.30 uur 
 
13 juni 
Uitslag Centraal Examen
 
18-21 juni
Herexamens CSE II
 
20 juni
Kennismakingsmiddag nieuwe leerlingen klas 1
 
20 juni
Kennismakingsavond ouders nieuwe leerlingen klas 1
 
22 juni
Studiedag docenten
Leerlingen lesvrij
 
29 juni
Sportdag met OSG (klas 1)
 
29 juni
Uitslag Centraal Examen II
 
4 juli
Laatste lesdag
 
4 juli
Bornego Festival
 
9 t/m 13 juli
Projectweek (klas 1 en 2)
 
9 t/m 13 juli
Werkweek (klas 3)
 
18 juli
Diplomering mavo
 
21 juli t/m 2 september
Zomervakantie

Junior & Mavo
7 juni 
Muziekfinale 19.30 uur
 
13 juni 
Uitslag Centraal Examen
 
18-21 juni
Herexamens CSE II
 
20 juni
Kennismakingsmiddag nieuwe leerlingen klas 1
 
20 juni
Kennismakingsavond ouders nieuwe leerlingen klas 1
 
22 juni
Studiedag docenten
Leerlingen lesvrij
 
29 juni
Uitslag Centraal Examen II
 
9 t/m 13 juli
Projectweek (klas 1 en 2)
 
10 t/m 13 juli
Excursie Lumdatal (klas 3)
 
16 juli
Diplomering mavo
 
18 juli
Alternatieve sportdag
 
20 juli
Rapporten uitdelen
 
21 juli t/m 2 september
Zomervakantie

Bornego_Lyceum.png
7 juni 
Muziekfinale 19.30 uur
 
13 juni 
Uitslag Centraal Examen
 
18-21 juni
Herexamens CSE II
 
22 juni
Studiedag docenten
Leerlingen lesvrij
 
29 juni
Uitslag Centraal Examen II
 
26 juni t/m 4 juli
Toetsweek 4 (havo-4, vwo-4 en vwo-5)
 
4 juli 
Excursie biologie naar Schiermonnikoog (vwo-4)
 
4 juli
Start PWS-week
 
11 juli 
Diplomering vwo
 
12 juli 
Diplomering havo
 
18 juli 
Alternatieve sportdag
 
20 juli 
Rapport uitdelen en boeken inleveren
 
21 juli t/m 2 september
Zomervakantie
 
 
 

Copyright © 2018 Bornego College, All rights reserved.
Email Marketing Powered by Mailchimp

Bornego College - Goed voor elkaar!