Bekijk online arrow1
shadow2
shadow1
 

image2_50x50
 
HypotheekCompany Helping People

 

image3_50x50
 

Helping People Rentetips


 

 
image4_50x50
 
Geldverstrekker Updates

 
space

We hebben een vraag ontvangen van één van onze HC'ers. Dit kantoor is benieuwd of een andere HC'er hier een oplossing voor heeft. In het kader van Helping People een mooie item voor onze nieuwsbrief. Zo kunnen we elkaar helpen en misschien heb jij ook wel een hulpvraag die je aan een collega HC'er wilt stellen?

De vraag: 


Deze HC'er werkt met 2 adviseurs. Beide hebben een eigen Adviesbox licentie en 1 HDN licentie. Het probleem is dat als de ene collega een aanvraag doet de andere collega hier HDN berichten van binnenkrijgt. Vervolgens moeten ze dan een export maken uit Adviesbox en deze bij de ander importeren. En vice versa. Dit is uiteraard een oplossing, maar heel erg omslachtig. Het kantoor heeft geen server omdat ze veel remote werken en een cloud omgeving is niet flexibel genoeg. Beide adviseurs werken op een Macbook en ze hebben Windows onder Parallels draaien en juist daarom is een server of cloudomgeving geen optie. Windows hebben ze alleen nog omdat Adviesbox niet op Mac draait. 

Herken jij dit en heb jij hier een oplossing of idee voor? Dan kun jij deze HC'er helpen. 

Klik hier en laat het ons weten.
Alvast bedankt voor het meedenken. En heb jij zelf ook een hulpvraag? Klik hier en laat het ons weten! 
 
shadow1
 
Geldverstrekker Updates
 
shadow1
 

Sneller duidelijkheid voor klanten die buiten de EER wonen

Klanten woonachtig buiten de Europese Economische Ruimte (EER) kunnen niet altijd bij ABN AMRO terecht voor een nieuwe hypotheek of een hypotheekverhoging. Door toenemende en complexere wet- en regelgeving brengt het bedienen van deze klanten steeds meer risico’s met zich mee. Om sneller duidelijkheid te kunnen geven over de mogelijkheden heeft ABN AMRO enkele verbeteringen in het aanvraagproces doorgevoerd.

Let op!

 • Dit gaat alleen over klanten die NIET in Nederland of de EER wonen. We bedoelen hier niet expats die reeds in Nederland wonen, of mensen die hun inkomen in buitenlandse valuta ontvangen. Hier biedt ABN AMRO speciaal beleid voor. Dit blijft onverminderd van toepassing.
 • Het Niet-Ingezetenen beleid geldt ook wanneer sprake is van een pied a terre.
Wat betekent dit voor jou?
Met ingang van heden krijg je eerder duidelijkheid of klanten die buiten de EER wonen in aanmerking komen voor een woninghypotheek. Overweeg je een hypotheek aan te vragen voor een klant die buiten de EER woont? Je kunt de aanvraag op de gebruikelijke wijze indienen. Vul daarbij het woonadres buiten de EER volledig in. Je krijgt dan heel snel duidelijkheid over de haalbaarheid in de vorm van een renteaanbod of een (voorlopige) afwijzing.

 

Terug naar boven
 

Gewijzigd acceptatiebeleid

Aegon heeft een nieuwe Acceptatiehandleiding Hypotheken. De volgende zaken zijn aangepast:
- Toegevoegd UWV verzekeringsbericht voor aantonen SV-loon
- Toegevoegd Financieringslast aankoop woning bij pensioen
- Toegevoegd Aankoop woning bij naderen pensioen
- 8.9 inkomen gewijzigd
- 9.11 aangepast
- Hoofdstuk 9 aangepast
- Diverse paragrafen van hoofdstuk 10 over wijzigingen op bestaande hypotheken zijn verwijderd. 

Klik hier en download de acceptatiehandleiding. Uiteraard vind je deze ook op extranet. 

 

Terug naar boven
 

Meer gemak en mogelijkheden in 2019

2019 betekent bij a.s.r. hypotheken meer gemak voor jou en jouw klant. Het vernieuwde acceptatiebeleid is per 1 januari 2019 ingegaan. De belangrijkste wijzigingen:

Aanvragers
 • de aanvrager(s) mogen (gezamenlijk) maximaal 3 panden in bezit hebben
Inkomen
 • Levenslooptoelage wordt voortaan meegenomen in het toetsinkomen (conform NHG)
 • Het tijdelijke inkomen wordt voor 100% meegenomen over het gemiddelde inkomen over de laatste 3 jaar.
 • Perspectiefverklaring: Indien een aanvrager een uitzendcontract heeft met perspectiefverklaring is het mogelijk om het huidige inkomen als toetsinkomen te gebruiken.
 • Meerdere dienstverbanden: Als de totale arbeidsduur meer dan 40 uur bedraagt dienen beide inkomens minimaal 2 jaar te zijn genoten.
 • DGA (Directeur Groot Aandeelhouder): Indien het aandelen belang > 5%, is een inkomensverklaring van de specialistische partijen verplicht.
 • Beoordelingsverklaring: Indien een aanvrager een zelfstandig inkomen heeft die niet mee wordt genomen in het toetsinkomen dient er bij een van dezelfde partijen een beoordelingsverklaring te worden aangevraagd. 
Financiele verplichtingen
 • Toets aflopend krediet (AK): 2% per maand van de oorspronkelijke hoofdsom of met werkelijke lasten, mits wordt aangetoond dat er sprake is van een gelijkblijvend of afnemend maandbedrag gedurende de gehele looptijd. (conform NHG)
Onderpand
 • Energiebespaarbudget: de klant kan aanvullend een hypothecaire financiering van EBV realiseren zonder zich op voorhand definitief vast te leggen op de te nemen maatregelen (en de leveranciers).
 • Bij individuele bouw moet sprake zijn van een omgevingsvergunning en moet de bouw volledig worden uitgevoerd door 1 aannemer, die niet gelieerd is aan de aanvragers. Als er in eerste instantie alleen met de grond wordt gepasseerd, dienen er wel al een aanneemovereenkomst, een omgevingsvergunning en een garantie voor de bouw te zijn.
 • Calcasa: De verstrekking bedraagt niet meer dan 90% van de meest recente Calcasa-waarde. De betrouwbaarheidsindicator in Calcasa is minimaal 4 (indien deze lager is, is het aan de acceptant om te bepalen of er een taxatierapport nodig is of dat er toch uitgegaan kan worden van de Calcasa-waarde).
Verstrekking
 • Oversluiten met NHG: alleen mogelijk als er sprake is van een verbouwing (kwaliteitsverbetering) of uitkoop van de partner bij echtscheiding.
 • Zuivere oversluiting: zuivere oversluiting en zuivere oversluiting met substantieel lagere lasten doen we niet meer (max 100% mw over te sluiten)
Overbrugging
 • Verrekening spaarwaarde: Bij berekening van de pro resto hoofdsom van de huidige hypotheek wordt geen rekening gehouden met een eventueel opgebouwde spaarwaarde. Dit is enkel mogelijk als er een schriftelijke toezegging is van de geldverstrekker dat de spaarwaarde wordt verrekend bij passeren.
 • Indien er meer dan 85% procent van de marktwaarde/verkoopprijs wordt overbrugd, moet het verschil tussen de overbrugging tegen 85% en de werkelijke overbrugging worden getoetst als permanente hypotheekverstrekking (en dient haalbaar te zijn op inkomen en maximale verstrekking), rekening houdend met een eventuele hogere risicoklasse en bijbehorend rentetarief.
Klik hier en download de acceptatierichtlijnen 2019

 

Terug naar boven
 
Rekenvoorbeeld: financiering in box 3
"Diverse hypotheekaanvragen kenmerkt BLG Wonen als een box 3 financiering. Een hypothecaire geldlening die gefinancierd wordt vanuit box 3 is mogelijk, alleen is de maximale hypotheekverstrekking lager dan een financiering in box 1. De rekenvoorbeelden laten twee uiteenlopende situaties zien die gefinancierd worden in box 3. In het eerste voorbeeld heeft de klant een belastingplicht in het buitenland en in het tweede voorbeeld wil de klant alleen bouwgrond kopen waarbij het langer dan 6 maanden duurt voordat er gestart wordt met de bouw. "

Klik hier om de rekenvoorbeelden en bijbehorende conclusie te openen. 
 

Pilot verduurzamen

BLG Wonen is gestart met een pilot gericht op duurzaamheid. Nieuwe klanten die een bindende offerte aanvragen voor een volledige annuïtaire of lineaire hypotheek én hun nieuwe woning verduurzamen, profiteren van een gunstig rentetarief: ze vallen in de renteklasse die hoort bij < 100%. Het rentevoordeel is alleen van toepassing als de klant boven de 100% van de LTV leent. De klant mag maximaal 106% lenen bij het verduurzamen van de nieuwe woning.

Samen met jou wil BLG Wonen duurzaam wonen stimuleren. Door duurzaamheid mee te nemen in het woonadvies speel jij in op de aantoonbare behoefte in de markt. 

Let op: De pilot is niet geautomatiseerd in HDN. Het rentevoordeel is tijdens de pilot niet geautomatiseerd in HDN. Als de klant gaat verduurzamen komt BLG Wonen daar niet als gunstige hypotheekverstrekker naar voren, terwijl ze nu wel een marktconforme partij zijn. De komende tijd beoordelen ze hoe de actie verloopt in de praktijk. Op basis van de resultaten wordt besloten of ze de actie voortzetten en automatiseren in de adviessoftware. Klik hier voor de factsheet duurzaamheid op de woningmarkt. 
 
 

 

Terug naar boven
 

 
Inkomensverklaring Ondernemer
Vanaf dit jaar is de Inkomensverklaring Ondernemer verplicht voor alle ondernemers die een hypotheek met nhg aanvragen. Dat geldt dus ook voor de labels Hypotrust, IQWOON en Robuust Hypotheken. Voor aanvragen zonder NHG gelden voor de labels verschillende regels. Hieronder een overzicht van de regels per label.  

 

Terug naar boven
 

Nieuwe NHG norm: Inkomensverklaring Ondernemer

Sinds 1 januari 2019 moet het toetsinkomen van een ondernemer voor NHG aanvragen verplicht worden vastgesteld aan de hand van de 'Inkomensverklaring Ondernemer'. Deze inkomensverklaring vervangt de bestaande inkomensverklaring voor ZZP'ers. 

Ook Florius mag toetsinkomen vaststellen. Naast de geaccepteerde rekenexperts mag Florius voor NHG aanvragen ook zélf het toetsinkomen van de ondernemer vaststellen volgens het toetskader van NHG. Dan is er geen inkomensverklaring nodig. NHG heeft vier onafhankelijke partijen goedgekeurd die deze verklaring mogen afgeven (Raadhuys, Pentrax, Overviews en Zakelijk Inkomen). 

Samen met de klant bepaal je wie het toetsinkomen vaststelt: Florius of een van de rekenexperts. In beide gevallen moet de onderliggende stukken in het dossier aanwezig zijn, zoals de jaarcijfers en de IB-aangiften. Voor niet-NHG aanvragen verandert er vooralsnog niets: alleen eigen beoordeling conform geldende Woonbeleid en gebruikelijke bestaande tooling. 

 

Terug naar boven
 

Automatisch meedalen in tariefklassen

Vanaf nu heeft Lloyds Bank het beleid voor tariefklassen van hypotheken verruimd. Jouw klanten profiteren nu direct van een lagere rente als de hypotheek door (extra) aflossen in een lagere tariefklasse valt. Hiermee zetten ze een grote stap in de verbetering van de dienstverlening.

Hoe werkt het?

 •  Valt de hypotheek door (extra) aflossingen in een lagere tariefklasse? Dan betaalt de klant vanaf de eerstvolgende maand de lagere rente die bij die lagere tariefklasse hoort. Ze controleren dit aan het einde van iedere maand voor alle klanten. Bij het bepalen van de rente kijken ze naar de rentetarieven op de dag waarop de rente voor het laatst is vastgezet en de hypotheekvorm(en) die de klant heeft. Ter bevestiging ontvangt de klant een brief van Lloyds Bank waarin staat wat de nieuwe tariefklasse, rente en maandbedrag worden voor de resterende duur van de rentevastperiode.
 • Op verzoek verlagen ze de rente tijdens de rentevastperiode als de hypotheek door een waardevermeerdering van de woning in een lagere tariefklasse valt. De klant moet de waardevermeerdering aantonen. 
Voor welke hypotheken geldt het?
Deze verbetering geldt voor alle lopende en nieuwe hypotheken van Lloyds Bank en de volgende hypotheken (met een tariefklasse-indeling) van Bank of Scotland:
 • Bank of Scotland Hypotheek (offerte aangevraagd na 24-09-2007)
 • Bank of Scotland Budget Hypotheek
 • Bank of Scotland Easy Hypotheek
De komende twee weken ontvangen alle klanten met een van bovenstaande hypotheken een brief en als er een aanpassing van de tariefklasse van toepassing is ontvangen zij automatisch bericht. 

 

Terug naar boven
 

Nieuwe hypothekenpocket en nadere toelichting invoering nieuwe tariefklassen

Nationale Nederlanden heeft een nieuwe hypothekenpocket voor jou als adviseur. 

Klik hier en download de hypothekenpocket. Uiteraard vind je deze ook op extranet. 
 

Nationale-Nederlanden verschuift de introductie van het nieuwe beleid voor tariefklassen naar het 2e kwartaal van 2019. De oorspronkelijk beoogde introductie eind 2018 bleek technisch niet haalbaar. Wel kunnen klanten met een NN hypotheek vanaf 1 januari 2019 alsnog profiteren van het automatisch dalen van de risico-opslag als ze hiervoor door aflossing in aanmerking komen. 

Wat betekent dit voor jouw klanten? 
Na introductie van de nieuwe tariefklassen met de bijbehorende nieuwe risico-opslagen bekijkt NN welke leningdelen in de periode van 1 januari 2019 tot aan de introductiedatum automatisch gedaald zouden zijn naar een tariefklasse met een risico-opslag die lager is dan de huidige risico-opslag. Als klanten gedurende deze periode in aanmerking komen voor een lagere risico-opslag en daarmee een lagere rente, verrekent NN dat achteraf met de betreffende klanten. Klanten worden hierover te zijner tijd geïnformeerd. Om te bepalen of de risico-opslag van de klant gedaald is, vergelijkt NN de huidige risico-opslag met de risico-opslag van de nieuwe tariefklassenstructuur. Net zoals het geval zou zijn geweest als NN het nieuwe beleid conform de oorspronkelijke planning geïntroduceerd hadden.
 
Belangrijk om te weten:
 1. De verrekening geldt voor alle klanten die in de periode van 1 januari 2019 tot introductie van het nieuwe beleid als gevolg van aflossingen automatisch gedaald zouden zijn naar een lagere risico-opslag dan hun huidige risico-opslag. Voor de vergelijking gaat NN uit van de nieuw te introduceren tariefklassen en risico-opslagen. Dit geldt ook voor alle klanten die na 1 januari 2019 een NN hypotheek hebben afgesloten en die voor automatische daling tijdens de rentevaste periode in aanmerking zouden zijn gekomen.
 2. In de periode van 1 januari 2019 tot aan de introductiedatum van het nieuwe beleid blijven voor nieuwe klanten en voor bestaande klanten die hun rentevaste periode opnieuw moeten vaststellen de huidige tariefklassen en risico-opslagen gelden. De nieuwe tariefklassen en bijbehorende risico-opslagen gaan gelden vanaf moment van introductie.
 3. De mogelijkheid om gedurende de rentevaste periode door waardestijging van de woning in aanmerking te komen voor een lagere risico-opslag geldt vanaf moment van introductie van het nieuwe beleid.
 4. Hypotheken met een huidige risico-opslag van 0% komen niet in aanmerking voor een verdere daling van de risico-opslag en daarmee ook niet voor de genoemde compensatie.Een klant die op dit moment een hypotheek heeft met een risico-opslag van 0% heeft namelijk al de laagst mogelijke risico-opslag.
Zodra de exacte introductiedatum van het nieuwe beleid voor tariefklassen definitief is, maakt Nationale-Nederlanden dat bekend.
 
Wat betekent dit voor klanten met een Delta Lloyd hypotheek?
Het nieuwe beleid voor tariefklassen gaat gelden voor klanten met een Delta Lloyd hypotheek nadat zij zijn toegevoegd aan de systemen van Nationale-Nederlanden.  Zoals eerder gemeld vindt dit in de loop van 2019 plaats. Bovenstaande berichtgeving is dan ook niet van toepassing op klanten met een Delta Lloyd hypotheek.

 

Terug naar boven
 

Nieuwe acceptatiegids

Het acceptatiebeleid van Woonfonds is per januari 2019 gewijzigd. Op blz 31 en 32 van de acceptatiegids vind je een overzicht van wijzigingen die zijn doorgevoerd. 

Klik hier en download de acceptatiegids. Uiteraard vind je deze ook op extranet. 

 

Terug naar boven
HypotheekCompany Rentetips
 
Rentetip 1 

1,69%
10 jaar NHG

Hypotrust Comfort Profijt
Annuïtair en lineair

 

Rentetip 2

 

2,25%
20 jaar NHG

Lloyds Bank Hypotheek
Annuitair en lineair

 

Rentetip 3

 
2,49%
30 jaar NHG
 
NN Hypotheek
Annuïtair en lineair 
 
shadow1
icon-facebook icon-twitter icon-youtube icon-linkedIn
HypotheekCompany
Lasondersingel 105
7514 BN  Enschede
Telefoon :  053 - 480 24 00
www.hypotheekcompany.nl

Je ontvangt deze e-mail omdat je aangesloten bent bij HypotheekCompany.

Uitschrijven

Email Marketing Powered by Mailchimp

Aan de inhoud van deze nieuwsbrief kunnen geen rechten worden ontleend. Wijzigingen en typefouten worden voorbehouden. Copyright © 2017 HypotheekCompany.