Copy
Vlaanderen  
 
Mail onleesbaar?
Bekijk de online versie
 
 
Vlaanderen
Statistiek Vlaanderen
 
Nieuwsbrief
Statistiek Vlaanderen
 

Dinsdag 3 september 2019

Ontdek in deze nieuwsbrief alle nieuwe openbare statistieken en rapporten die door Statistiek Vlaanderen tijdens de voorbije weken gepubliceerd werden.
 
Vlaams Gewest telt bijna 6,6 miljoen inwoners
Op 1 januari 2019 telde het Vlaamse Gewest 6.589.069 wettelijk geregistreerde inwoners. Dat zijn er 36.102 meer dan begin 2018, wat overeenkomt met een groei van 0,6%. Dit groeicijfer volgt het groeiritme van de laatste jaren. Tussen 2010 en 2019 nam de bevolking in het Vlaamse Gewest met 5% toe. Die toename deed zich voor in nagenoeg alle Vlaamse gemeenten. Slechts in 15 gemeenten daalde het aantal inwoners, veelal gelegen in de provincie West-Vlaanderen.
Lees meer
Ruim 80% Vlamingen vindt eigen gezondheid goed of zeer goed
In 2018 beoordeelde 83% van de Vlamingen van 15 jaar en ouder zijn of haar gezondheid als goed of zeer goed. Het percentage Vlamingen dat zegt in (zeer) goede gezondheid te zijn, bleef de laatste jaren vrij stabiel. Hoger opgeleiden geven vaker aan in (zeer) goede gezondheid te zijn. Hoe ouder, hoe minder goed de gezondheid.
Lees meer
Reële economische groei in 2019 geraamd op 1,5%
De reële groei van het Vlaamse bruto binnenlands product (bbp) kan voor 2019 geraamd worden op 1,5%. In 2018 ging het om een groei van 1,7%. Dat de economische groei in 2019 iets lager wordt geraamd dan in 2018 is het gevolg van een zwakkere internationale omgeving. De economische groei lag in de periode 2017-2019 in het Vlaamse Gewest (1,7%) iets lager dan het EU-gemiddelde (1,9%).
Lees meer

 
2 op 3 Vlamingen kopen online
Het aandeel 16- tot 74-jarige burgers dat in het voorbije jaar goederen of diensten voor privégebruik aankocht of bestelde via een website of via een app, lag in 2018 op 65%. Dat aandeel steeg sterk in de afgelopen jaren, al is die  stijging gestopt tussen 2017 en 2018. 55- tot 74-jarigen kopen minder vaak online dan de jongere leeftijdsgroepen. Online kopen neemt ook toe met het onderwijsniveau en met het inkomen.
Lees meer
Lichte toename van aantal verkeersongevallen
In 2018 werden iets minder dan 24.000 verkeersongevallen met doden of gewonden geregistreerd in het Vlaamse Gewest. Na een jarenlange daling nam het aantal ongevallen tussen 2017 en 2018 opnieuw beperkt toe. Het merendeel van de ongevallen gebeurt op gemeente- of gewestwegen (92%). In Oost- en West-Vlaanderen zitten heel wat gemeenten boven het Vlaams gemiddelde van 3,6 ongevallen per 1.000 inwoners.
Lees meer
 
Andere updates openbare statistieken in juli en augustus:

01/07

Personen met handicap met persoonsvolgend budget

01/07

O&O-intensiteit

01/07

O&O-personeel

02/07

Zorg en ondersteuning voor kinderen - formele opvang

08/07

Bevolking naar socio-economische positie (op basis van administratieve data)

09/07

Bevolking naar burgerlijke staat

09/07

Bevolking naar nationaliteit

09/07

Bevolking naar leeftijd en geslacht

09/07

Geboorten

09/07

Sterfte

09/07

Internationale migratie

 

09/07

Interne migratie

 

09/07

Wanbetalingen hypothecair krediet

15/07

Gezondheidsgerelateerde beperkingen

15/07

Lichamelijke pijn

16/07

Geregistreerde criminaliteit

16/07

Aankomsten door verblijfstoeristen

16/07

Overnachtingen door verblijfstoeristen

16/07

Logiesaanbod

16/07

Zorg en ondersteuning voor kinderen - alle soorten opvang

18/07

Agrarische handel

18/07

Vissersvloot

18/07

Aanvoer en aanvoerwaarde vissersvloot

23/07

Arbeidsproductiviteit

23/07

Bruto binnenlands product per inwoner

23/07

Productiviteit in de industrie

23/07

Investeringsratio

23/07

Werkgelegenheidsgraad

30/07

Burgers die nooit internet gebruikten

30/07

Huishoudens met een breedbandconnectie

30/07

Internetgebruik naar gebruiksfrequentie

13/08

Verkeersslachtoffers

22/08

Filezwaarte

26/08

Schoolbevolking basis- en secundair onderwijs

26/08

Schoolse vorderingen

26/08

TIMSS- en PIRLS-scores

26/08

Scores PISA

26/08

Starters hoger onderwijs, naar opleidingsniveau moeder

26/08

Studiebewijzen: diploma's secundair onderwijs

29/08

Werkgelegenheid in de logistieke sector

29/08

Aantal sportinfrastructuur

29/08

Culturele tewerkstelling

29/08

Cultuur- en vrijetijdsaanbod

29/08

Overtreders doping

29/08

Tewerkstelling sport

29/08

Topsportindex

29/08

Verontreinigde gronden

29/08

Oppervlakte onder effectief natuurbeheer

29/08

Nitraatresidu

29/08

Nutriëntenbalans