PERSBERICHT


17 december 2018

KNAW: Academisch onderwijs en onderzoek kunnen niet zonder elkaar

De verwevenheid van onderzoek en onderwijs, de kern van academisch onderwijs, staat onder druk. Dat komt door de scherpe competitie in het onderzoek, de grotere waardering voor onderzoek dan voor onderwijs, de toename van het aantal studenten en de werkdruk van het academisch personeel. De KNAW constateert dat in een vandaag verschenen position paper.
Het samengaan van onderzoek een onderwijs is al sinds jaar en dag de kracht van de universiteit. Alle studenten krijgen onderwijs over wetenschappelijke methoden en over recente inzichten uit wetenschappelijk onderzoek. Daardoor ontwikkelen ze een onderzoekende en kritische houding. Dat is ook nuttig voor academici die na hun studie in banen buiten de universiteit terecht komen waarbij ze in staat moeten zijn om de nieuwste wetenschappelijke informatie te kunnen gebruiken (evidence informed werken). Andersom, maar in mindere mate, hebben universitaire onderzoekers ook baat bij het doceren over hun recente onderzoek en het daarbij betrekken van studenten.

De volgende factoren spelen een rol bij de druk op de eenheid van onderzoek en onderwijs:

Competitie

Meer dan de helft van het universitaire onderzoek wordt gefinancierd door fondsen buiten de universiteit, en de competitie om financiering te krijgen is groot en kost veel tijd. Bovendien werken onderzoekers steeds vaker in brede thema’s, die verder staan van de discipline waarin de student wordt opgeleid. Er zou, vindt de KNAW, in subsidieaanvragen aandacht moeten zijn voor de vertaling van onderzoek naar onderwijs. Verder moet het uitgangspunt blijven dat iedereen, ook de onderzoekers die succesvol zijn bij het binnenhalen van onderzoeksgeld, bijdraagt aan het onderwijs. De hoeveelheid onderwijs kan per persoon en per carrièrefase verschillen.

Waardering

Het verschil in waardering tussen onderzoek en onderwijs is de laatste tijd in bredere kring punt van discussie. Van oudsher worden in de functies van hoogleraar en universitair (hoofd)docent de taken onderzoek en onderwijs gecombineerd. Maar in praktijk wegen de prestaties op onderzoeksgebied veel zwaarder mee in hun carrièreverloop. De KNAW pleit voor meer differentiatie van carrières. Daarvoor zijn er indicatoren nodig om onderwijsprestaties te meten, en moet er meer aandacht zijn voor prestaties van onderzoeksgroepen in plaats van individuele wetenschappers.

Studentenaantallen

Ondertussen stijgen de studentenaantallen en daalt de rijksbijdrage per student, terwijl het aantal wetenschappelijke posities minder snel groeit. Bij de universiteiten leidt dat tot een toename van het aandeel wetenschappelijk personeel met alleen een onderwijstaak. Dat is vanuit het oogpunt van de verwevenheid van onderzoek en onderwijs niet wenselijk, maar acceptabel als de docenten daarbij de kans krijgen om kennis te nemen van de laatste ontwikkelingen in het onderzoek. De KNAW juicht de recente plannen van de universiteiten toe om de professionalisering van docenten verder te ontwikkelen. Met het position paper wil de KNAW een discussie starten over hoe we die verwevenheid op langere termijn kunnen handhaven in ons bestel. In elk geval organiseert de KNAW het komend jaar een aantal discusssiebijeenkomsten over het hoger onderwijs.
KNAW (december 2018). Spagaat of duet? Verwevenheid van onderwijs en onderzoek aan Nederlandse universiteiten, Amsterdam, KNAW. De publicatie is als pdf te downloaden via onze website.

Noot voor de pers

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Irene van Houten, communicatie KNAW, telefoon 020 551 0733 / 06 1137 5909 of irene.van.houten@knaw.nl.

KONINKLIJKE NEDERLANDSE
AKADEMIE VAN WETENSCHAPPEN
Afdeling Communicatie
Kloveniersburgwal 29
Postbus 19121
1000 GC Amsterdam 

Telefoon 020 551 0759
communicatie@knaw.nl

www.knaw.nl

Twitter    Facebook    Vimeo    Aanmelden Nieuwsbrief

Wij gebruiken uw gegevens alleen voor het versturen van onze mailings en zullen deze nooit zonder uw toestemming aan derden verstrekken. U kunt uw profiel te allen tijde inzien, wijzigen en/of verwijderen. U kunt zich ook altijd afmelden voor onze mailings. Zie ook onze privacyverklaring.
 

UW GEGEVENS AANPASSEN
 

UITSCHRIJVEN