Copy
Logo

Voorwoord door Martin Abbes, voorzitter.

Na weer een succesvol verblijf in Gambia naderen we het einde van het jaar. Het eerste volledige jaar van onze stichting! Goed om terug te kijken op een jaar waarin we flinke stappen hebben gemaakt.

Zelf mocht ik als voorzitter twee keer naar Gambia afreizen en wat is het dan goed om met eigen ogen te zien wat er in korte tijd is opgebouwd! Steeds meer stichtingen en organisaties wisten ons in het afgelopen jaar te vinden. Er is sprake van een uitgebreide samenwerking met stichtingen die mensen met een beperking als doelgroep hebben. Op het moment van schrijven hebben we 13 mensen kunnen helpen met een baan of microkrediet, maar het aantal aanvragen is momenteel hoger dan het aantal sponsoren dat daarvoor nodig is, dus is er veel werk te verzetten in het komende jaar!

Terugblik op 2022

Een kort overzicht van onze werkzaamheden in 2022.

Samenwerkingen

2022 stond in het teken van samenwerkingen. Small Steps 2 Success kent eind 2022 een uitgebreide samenwerking met de volgende organisaties en stichtingen:

 1. Stichting Small Steps 2 Success heeft een samenwerking met de gelijknamige Gambiaanse stichting. Bij alle activiteiten is Pascal Jatta in Gambia betrokken.

 2. MDI Kanifing (Management and Development Institute).

 3. Met GOVI, de overkoepelende organisatie voor mensen met een visuele beperking in Gambia, is een Memorandum of Understanding afgesloten voor het lopende jaar.

 4. De stichting Second Home in Kololi, Gambia.

 5. De stichting Future For Young People in Tanji, Gambia.

Samenwerkingen waarop we trots zijn!

Resultaten in 2022

In 2022 heeft Small Steps 2 Success in totaal 18 aanvragen gekregen voor bemiddeling en hebben we inmiddels 13 mensen met een beperking kunnen ondersteunen bij het vinden van werk of door het verlenen van een microkrediet. Een aantal cliënten krijgt een training in aanloop naar een werkbetrekking.

 • Aan vier studenten met een visuele beperking, van het Management Development Institute, is een eigen laptop in bruikleen verstrekt. Deze voorziening moet ertoe bijdragen dat deze studenten beter in staat zijn hun colleges te volgen en hun aantekeningen kunnen verwerken.


 • Op voordracht van GOVI is aan drie vrouwen met een visuele beperking uit Soma en Brikama Ba een microkrediet verstrekt, zodat zij hun eigen onderneming kunnen starten. Zij zullen de helft van de verstrekte lening terugbetalen aan de stichting.


 • Drie cliënten werken op een farm. Zij helpen daar met het verwijderen van het onkruid en het bewateren van de planten. Aan één van hen is een fiets in bruikleen verstrekt om zo de plantage te kunnen bereiken. Alle cliënten ontvangen via de stichting een maandelijks salaris voor hun werkzaamheden. Tevens bekostigen wij de lunch.


 • Via Second Home zijn twee cliënten met een beperking voorgedragen. Eén van hen volgt een opleiding tot haarverzorgster. De kosten hiervoor worden door onze stichting en de stichting Second Home gedragen. De ander is in dienst van de Methodist School in Kanifing en werkt daar als klassenassistente. Zij ontvangt een maandelijks salaris via de stichting.


 • In Jiboro is een vrouw met een auditieve beperking aangesteld als klassenassistente op de school for disabled children. Zij ontvangt een salaris via de stichting. Eén van de leerlingen met een auditieve beperking is in opleiding bij de plaatselijke kleermaker. De stichting heeft haar een naaimachine in bruikleen verstrekt. De kleermaker ontvangt een vergoeding voor de opleidingskosten via de stichting.


 • Via de stichting Future for young people zijn drie mensen met een beperking aan het werk geholpen. Alle drie worden intensief begeleid en getraind bij de graanmaalmachine, bij een kleermaker en in de tuin van een zorgboerderij. Alle cliënten ontvangen een klein salaris via de stichting. De trainers van hen ontvangen maandelijks een vergoeding.

Er lopen nog diverse andere aanvragen voor bemiddeling, waarvoor echter eerst sponsoren gevonden moeten worden alvorens we hen kunnen aannemen.

Uw hulp is dus hard nodig! Meer weten over sponsor mogelijkheden? Lees er over op onze website: https://smallsteps2success.nl/doe-mee/sponsoring of meld u direct aan via onderstaande button!

Aanmelden sponsor

Sponsoren & donateurs

In 2022 zijn we druk bezig geweest met de werving van nieuwe sponsoren. Dit heeft ertoe geleid dat we momenteel 13 vaste sponsoren hebben en daar zijn we onwijs blij mee!

Naast sponsoren komen er regelmatig donaties binnen. De ontvangen gelden worden gebruikt voor salarissen van de werknemers, voor de kosten van trainingen en het verstrekken van microkredieten.

Alle hulp is welkom, ook in 2023. Via onderstaande button kan er eenvoudig een donatie gedaan worden. Dankzij uw hulp kunnen wij ons werk blijven doen. Bedankt daarvoor!

Steun ons

Vooruitblik 2023

Via deze nieuwsbrief willen we ook graag stilstaan bij onze doelen voor 2023.

Samenwerking

De stichting streeft naar een blijvende samenwerking met bovengenoemde organisaties en een voortzetting van de MOU met GOVI. Daarnaast zoeken we de samenwerking met andere stichtingen in Nederland en Gambia die mensen met een beperking als doelgroep hebben.

De stichting wil in 2023 contacten leggen met diverse ministeries in Gambia. Hierbij denken we aan bestuurders die gaan over werkgelegenheid en sociale zaken. Het is wenselijk dat ons werk ondersteuning krijgt vanuit de Gambiaanse overheid.

Eén van de studenten van het MDI is een gekozen lid van het Gambiaanse jeugdparlement. Hij zal de problematiek van mensen met een beperking in Gambia aan de orde stellen.

Cliënten

Small Steps 2 Success heeft als doelstelling in 2023 twintig mensen met een beperking aan werk te helpen of een microkrediet te kunnen verstrekken. Dit aantal is realistisch en goed te overzien. Hiervoor zullen we meer sponsoren moeten vinden. Als u hier zelf ideeën over heeft, horen wij dit natuurlijk graag!

Bantaba/ Ontmoetingsplaats

Tot slot onderzoeken we of het mogelijk is om een vaste ontmoetingsplaats voor mensen met een beperking te creëren. Zij kunnen daar terecht om ervaringen uit te wisseleen met lotgenoten. Het gaat hier om een informeel samenzijn. We denken aan een wekelijkse ontmoeting in bijvoorbeeld een restaurant. Via fondsenwerving zou dit kunnen worden bekostigd.

Small Steps 2 Succes wil alle betrokkenen, donateurs en sponsoren hartelijk danken voor hun bijdrage in 2022. Uiteraard hopen we op jullie steun en bijdrage in 2023, zodat we nog meer mensen met een beperking de kans op een betere toekomst kunnen bieden.

Voor nu wensen we u fijne feestdagen en een succesvol 2023!