Copy
Les dette på verdsveven

Har de ungdommar som vil på sommarleir? 

Det nærmar seg sommarleir og fleire av fylkeslaga støttar lokallag som vil sende barn og unge på leir. Sjekk om det gjeld ditt lag: 

  • Troms: 50 prosent av deltakaravgifta
  • Nordland: Etter søknad til Fylkeslaget Inntrøndelag: Etter søknad + IU støtter de 8 første påmeldte med 1000 kr.
  • Nordmøre og Romsdal: 1500 kr per deltakar.
  • Sør-Trøndelag: 1000 per deltakar.
  • Sogn og Fjordane: Inntil 10000 kr per lokallag. 

Påmeldinga til årets sommarleir er open til 21. mai! Ta kontakt med Mona om de treng meir informasjon: mona@ungdomslag.no

Sommarleiren finn stad på Trøndertun Folkehøgskole i Melhus 27. juni – 2. juli. Det blir ulike kurs i blant anna nordlandspols, revy og folkeswing. 

Les meir om kursa og påmelding her: www.sommarleiren.no

Søk momskompensasjon innan 15. juli - ny modell

For å sikre medlemmane mest mogeleg kompensasjon går Noregs Ungdomslag over fprLes meir her

Auke i spelemidlar til kulturhus

Mange av våre lokallag eig eigne ungdomshus. Regjeringa la nyleg fram ny strategi for kulturfrivilligheit. Viktig målsetning i strategien er å løfte fram det store mangfaldet av aktivitetar innanfor kulturfrivilligheita. Ikkje minst er å ein stad å utøve aktivitetar ein viktig faktor for utviklinga av lokalt kulturliv, uavhengig av kor du bor i landet. I innspelsprosessen til ny strategi var vi opptatt av vi treng gode fysiske møteplassar for å både ivareta og løfte mangfaldet av kulturaktivitetar som skjer i regi av m.a. Noregs Ungdomslag.

 

Samstundes er det stort etterslep når det gjeld vedlikehald og midlar til å utvikle ungdomshusa våre og andre lokale kulturhus. Noregs Ungdomslag har difor kjempa lenge for å styrke dei statlege tilskotsordningane for å ta att etterslep på vedlikehald og gjere bygga meir tenlege for dagens bruk og krav til tilgjengelegheit.

 

At regjeringa har vedtatt å auka spelemiddelløyvinga til kulturbygg med 30 millionar, frå om lag 54 millionar kr til 86 millionar kr. er ein viktig anerkjenning av behovet for å løfte løyvingane til kulturhusa.

 

Om ordninga: Fylkeskommunane er ansvarleg for å administrere tilskotsordninga, men søknad må sendast via din kommune. Huset må vere registrert i anleggsregisteret og huseigar er ansvarleg for søknad. Start i god til og spør kommunen om rettleiing i utforming av søknad. Dersom det er fleire søkarar frå same kommune skal kommunen lage prioriteringsliste. Tilskotet kan utgjere 1/3 av godkjente prosjektkostnadar. Søknadsfrist frå kommune til fylkeskommune er 30. april kvart år. Merk her at det er ulike lokale søknadsfristar i kommunane for når dei skal ha inn søknad frå huseigar.

Regjeringa sin nye frivilligstrategi 
 

Takk for godt landsmøte i Oslo 28.-30. april. 

Om du vil lese meir om det som skjedde finn du ei oppsummering her.
📆 Dette skjer i 2023 📆
  • 27. juni - 2. juli: Sommarleiren
  • 12.-15.juli: BARNLEK i Lerum
  • 25.-26. september: Fagdagar bunad og folkedrakt
  • 28.-29. oktober: Landsrådsmøte med feiring av BLS 100 år, Oslo
Facebook
Website
Email
Copyright © 2023 Noregs Ungdomslag, 
Denne e-posten går til styremedlemmar eller andre tillitsvalde i Noregs Ungdomslag som er registrert med epost i Hypersys. Sjekk gjerne om adresseopplysningane i Hypersys er korrekt: ungdomslag.hypersys.no.

Vil du ikkje motta fleire nyheitsbrev frå oss?
Meld deg av her!