Nieuwsbrief NRGD editie 63
September 2015

Inhoud

 

1. Herijking (her)registratie-eisen 

A. Deskundigheidsbevordering

B. Collegial review

C. Aantal zaaksrapporten

D. Overige opmerkingen
 


Contact

Consultatie (her)registratie-eisen Forensisch Wapen- en Munitieonderzoek
 

This newsletter is also published in English.

In deze nieuwsbrief vragen wij deskundigen 'Forensisch Wapen- en Munitieonderzoek' het College te adviseren omtrent de nieuwe (her)registratie-eisen.

Wij ontvangen uw input graag voor 25 september a.s.

1. Herijking (her)registratie-eisen

 

In 2011 heeft het College gerechtelijk deskundigen (College) voor het deskundigheids-
gebied 'Forensisch Wapen- en Munitieonderzoek' een omlijning, registratie-eisen  en toetsingsprocedure (samen het Beoordelingskader) vastgesteld. Het College heeft het Beoordelingskader vastgesteld voor vier jaar. Voor afloop van deze vier jaar wordt het Beoordelingskader opnieuw aan deskundigen uit het veld voorgelegd zodat het Beoordelingskader up-to-date is en tevens bijdraagt aan de doorontwikkeling van het veld.

 
Het College legt onderstaande onderwerpen en vragen voor.


Terug naar boven

A. Deskundigheidsbevordering

 
Het College heeft in april 2014 aanvullende eisen geldend voor alle deskundigheidsgebieden gepubliceerd. Eén van deze eisen heeft betrekking op deskundigheidsbevordering.
 
Onder deskundigheidsbevordering wordt hier verstaan:
“Alle (scholing)activiteiten die bijdragen aan de voortdurende ontwikkeling van kennis en vaardigheden, hetgeen wenselijk en noodzakelijk is om het vak van gerechtelijk deskundige verantwoord op professionele wijze te kunnen blijven uitoefenen."
 
In het kader van de (her)registratie wordt van de aanvrager verwacht dat hij/zij aan een bepaald aantal uren deskundigheidsbevordering voldoet. Met betrekking tot deze aanvullende eis legt het College graag de volgende vraag aan u voor:
  • Is het naar uw mening realistisch om het aantal verplichte uren aan deskundigheidsbevordering voor een deskundige Forensisch Wapen- en Munitieonderzoek vast te stellen op gemiddeld 40 uur per jaar (160 uur per vier jaar)?
Terug naar boven

B. Collegial review


Daarnaast heeft het College aanvullende eisen gesteld met betrekking tot collegial review. Collegial review moet plaatsvinden voordat een rapport aan de opdrachtgever wordt verzonden.

Het College heeft de volgende definitie van collegial review vastgesteld:
“Collegial review is het beoordelen van andermans werk in het kader van een continue kwaliteitsbewaking van iemands deskundigheid. Hierbij is geen sprake van een hiërarchische maar van een horizontale verhouding tussen vakinhoudelijke collega’s."

Deze generieke eis geldt voor alle deskundigheidsgebieden.

Terug naar boven

C. Aantal zaaksrapporten 

 
Tevens heeft het College voor de geregistreerde deskundige, die na registratie voor een periode van vier jaar een aanvraag indient om zich te laten herregistreren, generiek beleid met betrekking tot het aantal zaaksrapporten vastgesteld. In het kader van zijn/haar herregistratie mag de aanvrager: "twee zaaksrapporten uit de lijst van zaaksinformatie kiezen. Deze zaaksrapporten dienen een zo goed en breed mogelijk beeld te geven van de competenties van de aanvrager. Van de aanvrager wordt daarom verwacht dat de zaaksrapporten de meer complexe en zwaardere zaken betreffen."

Terug naar boven

D. Overige opmerkingen

 
Uit de toetsingen die in de afgelopen vier jaar hebben plaatsgevonden is gebleken dat bij de toetsers behoefte was aan waarnemingsbladen bij de beoordeling van de aanvrager.
Het College streeft naar een zo breed mogelijke consultatie. Indien u deze e-mail wilt doorsturen naar (internationale) collega’s, dan is dit uiteraard mogelijk. Ook de feedback van uw collega’s stellen wij op prijs. Deze nieuwsbrief is ook in het Engels gepubliceerd.
 
Graag ontvangen wij uw reactie voor 25 september a.s. U kunt uw reactie zenden naar: deskundigenregister@nrgd.nl ter attentie van mw. mr. S. Pompies. Uw reactie zal aan het College gerechtelijk deskundigen worden voorgelegd.

Terug naar boven


Contactgegevens NRGD


Algemeen telefoonnummer:
030-2567040

Bezoekadres:
Catharijnesingel 56
3511 GE Utrecht

Postadres:
Nederlands Register Gerechtelijk Deskundigen
Postbus 12080
3501 AB Utrecht

Als u vragen of opmerkingen heeft over de website, kunt u deze mailen naar: deskundigenregister@nrgd.nl

www.nrgd.nl

De e-mailberichten van het NRGD zijn met grote zorgvuldigheid samengesteld. Voor mogelijke onjuistheid en/of onvolledigheid van de hierin verstrekte informatie kan het NRGD geen aansprakelijkheid aanvaarden. Evenmin kunnen aan de inhoud van dit bericht (inclusief eventuele bijlagen) rechten worden ontleend.

Terug naar bovenDit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u niet de geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan u is toegezonden, wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te verwijderen. De Staat aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die verband houdt met risico's verbonden aan het elektronisch verzenden van berichten.