Copy

Ionawr 2020

Daliwch i fyny ar y newyddion diweddaraf o Hafan Pwllheli
Gweld yr e-bost hwn yn eich porwr
Ailadeiladu Grwyn y Crud
Mae'r gwaith o ailadeiladu Grwyn y Crud wrth fynedfa harbwr Pwllheli bellach wedi cychwyn. Bwriedir i’r strwythur newydd cerrig, mewn siâp côn, gynnig gwell amddiffyniad o'r tonnau, a helpu i leihau'r gwaddod yng ngheg y sianel. Roedd yr hen strwythur dros 30 oed. Disgwylir i'r gwaith gael ei gwblhau yn gynnar ym mis Mawrth 2020.


Cytuno ar waith carthu
Mae trefniadau wedi’i gwneud i gynnal gwaith ym mis Mawrth 2020 i garthu mynedfa’r harbwr er mwyn cynnal lefel y dyfnder yno. Fel yn y gorffennol, bydd y llaid yn cael ei glirio gan ddefnyddio peiriannau sydd wedi’u lleoli ar y tir.  

Gwaredu'r deunydd wedi'i garthu
Gwahoddwyd tendrau ar gyfer symud y tomenni tywod a gro ar y dafod wrth fynedfa'r harbwr, ynghyd â'r carthion sydd wedi'u rhoi yn y lagŵn distyllu gyferbyn â'r pontŵns. Gobeithir y bydd gwerth masnachol i rywfaint o'r deunydd fel deunydd adeiladu.

Band eang cyflym 
Erbyn hyn, mae cysylltiad ffibr optig band eang newydd wedi'i osod yn swyddfeydd y marina. Bydd hyn yn gwella cyflymder y rhyngrwyd ar gyfer deiliaid angorfeydd sy'n defnyddio rhwydwaith diwifr y marina o'r pontŵn. Bydd y cysylltiad cyflym hefyd yn galluogi i gamerâu diwifr we-ddarlledu'n fyw o wefan yr Hafan. Bydd rhagor o fanylion i ddilyn.  

Gwelliannau i’r bloc cawodydd a thoiledau
Mae’r gwaith o uwchraddio ystafell ymolchi'r merched bellach wedi’i gwblhau. Ar gais y deiliaid angorfeydd, newidiwyd a symudwyd drysau'r cawodydd, a gosodwyd drychau a bachau cotiau ychwanegol. Yn fuan bydd drws awtomatig yn cael ei osod wrth y fynedfa i'r bloc (un tebyg i'r un wrth y fynedfa i swyddfa'r marina, gweler y llun isod) er mwyn lleihau drafftiau, cadw gwres, a chynyddu diogelwch.


Rhybudd dŵr poeth
Er mwyn bod yn barod ar gyfer y tymor newydd, bydd boeler newydd yn cael ei osod i wasanaethu'r bloc cawodydd a thoiledau. Tra bo'r gwaith yn cael ei gwblhau, ni fydd unrhyw ddŵr poeth ar gael ar gyfer y cawodydd am gyfnod byr o amser. Mae’r gwaith yn hanfodol, felly ymddiheurwn am yr anghyfleustra.

Llawlyfr newydd
Yn gynharach y mis hwn cyhoeddwyd rhifyn diweddaraf llawlyfr Hafan Pwllheli. Mae'r llawlyfr yn cynnwys gwybodaeth am gyfleusterau'r marina, gwasanaethau'r iard gychod, tablau llanw, nodiadau mordwyo a gwasanaethau lleol. Gellir lawrlwytho copi (6mb) o'n gwefan. Gofynnwch wrth y dderbynfa os bydd angen rhagor o gopïau arnoch. Bydd yr holl ddeiliaid angorfeydd yn derbyn copi drwy'r post gyda'u trwydded i'w adnewyddu erbyn diwedd mis Ionawr. Os na fyddwch yn derbyn eich copi, mae croeso i chi gysylltu â ni.
 
 
________________________________________________________________________
Copyright © 2020 Hafan Pwllheli, All rights reserved.


unsubscribe from this list    update subscription preferences 

Email Marketing Powered by Mailchimp